Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 7, item 15

15 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 27 oktober 2020:

Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen (35106 (R2115);

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen) (35334);

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico's op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (35458);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0) (35472);

b. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 26 oktober 2020 en de hoofdelijke stemming op 27 oktober 2020 onder voorbehoud:

Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (35526);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning te doen plaatsvinden op 27 oktober 2020:

Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19) (35590).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van de Arbeidstijdenwet (Verzamelwet IenW 2019) (35319);

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten) (35349);

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366);

Goedkeuring van het op 22 oktober 2015 te Riga tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2016, 180) (35381 (R2143));

Goedkeuring van het op 4 april 2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Trb. 2019, 140 en Trb. 2020, 3) (35391 (R2144));

Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (35526);

Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19) (35590).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, inzake afschrift van brief aan de Tweede Kamer inzake vragen over begroting de Koning (I) en AZ (III) 2021 (griffienr. 167678);

een, van alsvoren, inzake afschrift van zijn brief van 28 september 2020 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake antwoorden vragen van de leden Kwint en Alkaya aan de minister-president over het nieuws dat gedupeerde ouders van de CAF 11-zaak al veel eerder compensatie hadden kunnen krijgen (ingezonden 7 september 2020; 2020Z15718);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 13 oktober 2020 (griffienr. 167679);

een, van alsvoren, inzake verslag Raad Buitenlandse Zaken van 21 september 2020 (griffienr. 16746.01);

een, van alsvoren, ten geleide van vier fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling Goed Fiscaal Bestuur (griffienr. 167690);

een, van alsvoren, inzake Wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof; 's-Gravenhage, 6 december 2019 (griffienr. 167671);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, inzake kennisgeving onderzoek naar bijdrage van transportcapaciteit aan VN missie MINUSMA in Mali (griffienr. 167676);

een, van alsvoren, inzake kennisgeving Belgisch verzoek om force protection van Belgische F-16's in Jordanië en kennisgeving verzoek anti-ISIS coalitie om force protection Erbil International Airport (griffienr. 167623);

een, van alsvoren, ten geleide van de zes fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling EU Agenda en Actieplan Drugs 2021- 2025 (griffienr. 167684);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake vaststelling Onderzoekskader accreditatiestelsel hoger onderwijs 2020 (griffienr. 167626);

een, van de staatssecretaris van Financiën, Toeslagen en Douane, inzake tussenrapportage Beleidsopties voor alternatief toeslagenstelsel - en uitwerking motie-Bruins/Van Weyenberg (griffienr. 167673);

een, van alsvoren, inzake Derde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag (griffienr. 167685);

een, van de minister van Financiën, inzake geannoteerde agenda eurogroep en Ecofin-Raad 5 en 6 oktober 2020 (griffienr. 167622);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, inzake Maatregelen metalen drankverpakkingen (griffienr. 167681);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, inzake geannoteerde agenda informele Telecomraad 14-15 oktober 2020 (griffienr. 167624);

een, van alsvoren, inzake Steunmaatregelen SGR (griffienr. 167625);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake afschrift beantwoording SO Informele VTC Raad WSBVC 13 oktober 2020 (griffienr. 167687);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake het toezichtkader tijdens de transitie naar een nieuw pensioenstelsel (griffienr. 167693);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake afschrift reactie op vragen voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland 2020 (griffienr. 167691);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake verslag informele videoconferentie EU-gezondheidsministers 4 september jl. (griffienr. 167447.01);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake definitieve kaderbrief Wlz 2021 (griffienr. 167689).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, inzake publicatie Vizier op de vervanging van de onderzeeboten; De studiefase doorgelicht (griffienr. 167667).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van W.O., inzake CETA (griffienr. 165792.34);

een, van R.P., inzake kennisgeving fraude en nieuws uit Canada (griffienr. 165792.35).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van C., inzake virusbestrijding (griffienr. 167290.57);

een, van P.M., inzake Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (griffienr. 167290.58);

een, van G.d.V, te E., inzake een burger in paniek (griffienr. 167290.61);

een, van J.P.S., inzake brandbrief spoedwet (griffienr. 167290.62);

een, van M.v.E., inzake help ons burgers (griffienr. 167290.63);'

een, van H.K., inzake spoedwet (griffienr. 167290.64);

een, van M.I., inzake de samenleving onder een vergrootglas (griffienr. 167290.65).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van R.B. te V., inzake mondkapjesplicht op scholen en in openbare ruimten, vragen en informatie over voor- en nadelen van de mondkapjes (griffienr. 167665).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.