6 Afschaffing fusietoets in het funderend onderwijs

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs (35104).

(Zie vergadering van 9 juni 2020.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Meneer Otten, stemverklaringen liever bij de interruptiemicrofoon vanwege de wasbeurten. Maar als u erop staat, dan mag het.

De heer Otten (Fractie-Otten):

De fractie GO heeft alle begrip voor de noodzaak van fusies van scholen in krimpregio's. Wij zijn daar ook zeker niet tegen. Wij staan er helemaal achter dat de middelbare school op Schiermonnikoog met 30 leerlingen voor zijn bestaansrecht niet anders kan dan fuseren met een school op het vasteland. Waar wij niet voor zijn, is ongebreidelde schaalvergroting in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Er zijn nu al onderwijsorganisaties, zoals OMO in Brabant, met meer dan 60.000 leerlingen, en Carmel, met meer dan 30.000 leerlingen. Een verdere schaalvergroting is wat ons betreft een no-go, aangezien de optimale grootte voor de bestuurbaarheid wordt overschreden en besturen niet meer aanspreekbaar, afrekenbaar en accountable zijn. Dat is een heel belangrijk element voor de kwaliteit van het onderwijs, zo blijkt uit vele internationale onderzoeken.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. De spreektijd voor uw stemverklaring is voorbij.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Nou, ik heb twee minuten van de griffier gehoord.

De voorzitter:

Nee, nee, nee, nee. Dat heeft u niet van de griffier gekregen; ik heb het gevolgd. Er is een halve minuut voor een stemverklaring. Maar als u wil afronden, graag.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter, ik rond af. Het is wat ons betreft "van de regen in de drup"-wetgeving. Zij is slecht doordacht. Hoewel we wel begrip voor de problemen hebben, kunnen we haar niet steunen. Daarom zullen we tegen deze wet stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring willen afleggen? De heer Ganzevoort, met het vriendelijke verzoek om dat bij de interruptiemicrofoon te doen.

De heer Ganzevoort (GroenLinks):

Voorzitter, dank. Alles afwegende zal onze fractie tegen de wet stemmen. De reden daarvoor is dat we het signaal dat daarmee gegeven wordt, niet willen steunen. Dat is namelijk het signaal van fusies en dergelijke. We zien wel het grote probleem, met name voor de Waddeneilanden. Vandaar dat we de minister vragen — want hij is aan zet en hij is verantwoordelijk voor het beleid — om daar zo spoedig mogelijk oplossingen voor te vinden. Het schijnt dat er daar een motie over is.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ganzevoort. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval. Mevrouw Bredenoord, excuus. Ik zag u niet zo snel zitten, in letterlijke zin dan natuurlijk. Gaat uw gang.

Mevrouw Bredenoord (D66):

Voorzitter. De D66-fractie zal voor het wetsvoorstel stemmen waarin de fusietoets in het funderend onderwijs afgeschaft wordt, zoals mijn collega Pijlman vorige week in het debat ook heeft aangegeven. Mijn fractie zal tegen de motie-Ganzevoort stemmen. Gezien het debat, waarin de minister heeft toegezegd om op te komen voor de scholen op de eilanden, vinden wij deze motie overbodig. Bovendien vindt mijn fractie de gang van zaken om allerlei uitzonderingen per motie of per wet te regelen, procedureel niet juist.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bredenoord. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, de ChristenUnie, D66 en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van FvD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, de PvdD, de PVV, de OSF en de PvdA ertegen, zodat het is verworpen.

Naar boven