7 Stemming motie Afschaffing fusietoets in het funderend onderwijs

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs,

te weten:

  • -de motie-Ganzevoort c.s. over het indienen van een separaat wetsvoorstel inzake de overlapeis ten behoeve van de Waddeneilanden bij een eventuele verwerping van het wetsvoorstel (35104, letter G).

(Zie vergadering van 9 juni 2020.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink (VVD):

Voorzitter. Er mag geen misverstand over bestaan: de VVD wil natuurlijk het voortgezet onderwijs op de Waddeneilanden in stand houden. Dat werd nou juist geregeld met het wetsvoorstel dat net is afgestemd. Maar we moeten geen Tweede Kamertje spelen en één artikel uit een wetsvoorstel halen en dat dan alleen voor een bepaald gebied van toepassing verklaren. Er zijn ook andere gebieden in Nederland waarvoor het gewenst kan zijn als het onderwijs door een fusie behouden wordt, ook als de voedingsgebieden elkaar niet overlappen. Dat werd geregeld in het wetsvoorstel dat is afgestemd. Dan kunnen we echt niet instemmen met de motie.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Jorritsma. Zijn er nog andere leden met een stemverklaring over de motie? Mevrouw Bikker.

Mevrouw Bikker (ChristenUnie):

Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie betreurt het dat het wetsvoorstel, dat juist voor de Waddeneilanden maar ook voor de krimpgebieden kon regelen dat ook kleine scholen konden blijven bestaan, zojuist is verworpen. Maar wij hechten er wel aan dat we in deze Kamer niet per motie nieuwe kleine spoedwetten over de gevolgen van eerdere, zojuist genomen, beslissingen in gaan dienen, want dan kunnen we dat wel bij heel veel wetten verzinnen. We vinden het de taak van de minister om te zien hoe hij omgaat met het verworpen wetsvoorstel. We kennen hem als iemand die daarbij zeker oog heeft voor de gebieden waarover dit wetsvoorstel juist ging.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bikker. Zijn er nog andere stemverklaringen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Ganzevoort c.s. (35104, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, de PvdD, de OSF en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, FvD, de VVD, de ChristenUnie, de PVV, D66 en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.

Hiermee zijn wij gekomen aan het einde van de stemmingen.

Naar boven