14 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 16 juni 2020:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (35417);

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs (35104);

b. de stemmingen over de volgende motie en wetsvoorstel te doen plaatsvinden op16 juni 2020:

Motie van het lid Ganzevoort c.s. over het indienen van een separaat wetsvoorstel inzake de overlapeis t.b.v. Waddeneilanden bij een eventuele verwerping van het wetsvoorstel (35104, G);

Regels over een tijdelijke voorziening voor de betekening van exploten op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en wijziging van de Loodsenwet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de Luchtvaartwet BES in verband met de uitbraak van COVID-19 (Verzamelspoedwet COVID-19) (35457);

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 23 juni 2020:

Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties) (35218);

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Financiën te doen plaatsvinden op 23 juni 2020 en de plenaire behandeling op 30 juni 2020 (onder voorbehoud):

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling, een vangnetbepaling en een grondslag voor een compensatieregeling (Wet hardheidsaanpassing Awir) (35468);

e. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning te doen plaatsvinden op 23 juni 2020:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35418);

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) (35419).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (35242);

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het ongeldig maken van getuigschriften van vakbekwaamheid en getuigschriften van nascholing ter uitvoering van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen (PbEU 2003, L 226) (35372);

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2018/1805 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen (PbEU 2018, L 303/1) (35402);

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (35417);

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35418);

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) (35419);

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35453);

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten) (35474).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gelegd van de desbetreffende commissies;

2. de volgender regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, inzake de benoeming van de heer mr. Dr. E. Kok tot lid van de afdeling klachtbehandeling van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (griffienr. 166920);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake verdragen in voorbereiding (griffienr. 166893);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (griffienr. 166902);

een, van alsvoren, inzake rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen (griffienr. 166903);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot verlenging van verdragen (griffienr. 166931);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot verlenging van verdragen (griffienr. 166929);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot verlenging van verdragen (griffienr. 166935);

een, van alsvoren, inzake goedkeuring van het op 14 oktober 2019 te Singapore tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Singapore inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Trb. 2019, 168 en Trb. 2020, 9), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 166904);

een, van alsvoren, inzake mededeling van de op 31 oktober 2019 te Parijs tot stand gekomen wijziging van Bijlage I en de op 20 september 2018 te Mahe tot stand gekomen wijzigingen van Bijlage II bij het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport (Trb. 2020, 39) (griffienr. 166928);

een, van alsvoren, inzake mededeling van de op 10 mei 2019 te Genève tot stand gekomen wijzigingen van Bijlagen A en B bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (Trb. 2020, 24) (griffienr. 166930);

een, van alsvoren, inzake mededeling van het op 24 april 2020 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en EUROCONTROL met betrekking tot het uitvoeren van taken voor luchtruimbeheer (Trb. 2020, 48) (griffienr. 166934);

een, van alsvoren, inzake mededeling van de op 1 april 2020 te Doha tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van de Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden (Trb. 2020, 49) (griffienr. 166933);

een, van alsvoren, houdende mededeling van het op 12 maart 2020 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Wereldgezondheidsorganisatie betreffende het houden in 's-Gravenhage, het Koninkrijk der Nederlanden, van de negende zitting van de Conferentie van de Partijen bij het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging van 9 november tot 14 november 2020 en de tweede zitting van de Vergadering van de Partijen bij het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten van 16 november tot 18 november 2020 (Trb. 2020, 40) (griffienr. 166932);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de informele videoconferentie van de leden van de Raad Buitenlandse Zaken van 29 mei 2020 (griffienr. 1669100;

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake geannoteerde agenda VTC Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 8 juni 2020 (griffienr. 166907);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake afschriftbrief aanbieden rapporten herijking gemeentefonds (griffienr. 166897);

een, van alsvoren, ten geleide van de meicirculaires 2020 gemeentefonds en provinciefonds (griffienr. 166888);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het Verslag Financieel Stabiliteitscomité mei 2020 (griffienr. 166913);

een, van de staatssecretaris van Defensie, inzake Defensie Projectenoverzicht afwijkingsrapportage 2020 (griffienr. 166898);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, inzake geannoteerde agenda Telecomraad 5 juni 2020 (griffienr. 166905);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Gemeentenieuws van SZW - Coronamaatregelen editie 2 (griffienr. 166702.01);

een, van de minister voor Medische Zorg en Sport, inzake geannoteerde Agenda Informele VC Sportministers 2 juni 2020 (griffienr. 166915).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van M.W.A., inzake wereldvrede en Nederland (griffienr. 166886);

een, van D.T., inzake wetsvoorstel 34 506 (Wet zorgplicht kinderarbeid) (griffienr. 162839.17).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van J.v.d.W, inzake onderzoek naar het gebruik van stroomstootwapens in een ggz-instelling (griffienr. 166923);

een, van C.C., inzake geweldsaanwending opsporingsambtenaar(34641) (griffienr. 165736.11);

een, van I.T., inzake alsvoren (griffienr. 165736.07);

een, van A.R., inzake alsvoren (griffienr. 165736.10);

een, van P.S., inzake extra license to kill aan de politie (griffienr. 165736.13);

een, van A.F., inzake grote zorgen om wetswijziging straf politiegeweld richting burgers voor agenten (griffienr. 165736.14).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van I.A., inzake rechtspraak (griffienr. 166884).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van ENCI te B., inzake corrupte Nederlandse rechters moeten gebannen worden uit de ENCI (griffienr. 166924).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/ Algemene Zaken en Huis van de Koning en voor de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van E.L., inzake oplossing voor grote demonstraties (griffienr. 166922);

een, van C.G., inzake forse huurverhoging sociale huurwoningen van particuliere eigenaren (griffienr. 166766.06);

een, van K.R., inzake aantasting van onze democratische rechtstaat (griffienr.166822.02);

een, van C.B., inzake falende leiders (griffienr. 166922.02);

een, van H.S.v.d.V., inzake demonstratie (griffienr. 166922.01);

een, van A.v.d.P., inzake motie 35431, H (tijdelijke huurstop) (griffienr. 166766.05).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van M.B., inzake Greenpeace bereidt rechtszaak voor tegen Staat: achteruitgang natuur moet gestopt (griffienr. 166925).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van R.L., inzake stop de noodwet, geen anderhalvemetermaatschappij, respecteer de rechten van de mens (griffienr. 166822.01).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van K.K., inzake inreisverbod met toegekende verblijfsvergunning (griffienr. 166887);

een, van H.S., inzake uitlatingen van mevrouw Nanninga (griffienr. 166927).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven