6 Ontwerpbesluit Omgevingswet

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:

 • - de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 1 juli 2016 inzake ontwerpbesluiten die zijn gebaseerd op de Omgevingswet ( 33118 , letter C ),

en van:

 • - de motie-Vos c.s. over het Besluit kwaliteit leefomgeving ( 33118 , letter R );

 • - de motie-Verheijen c.s. over de informatiepositie van burgers bij participatietrajecten ( 33118 , letter S );

 • - de motie-Bikker c.s. over instructieregels voor omgevingsvisies in de Invoeringswet Omgevingswet ( 33118 , letter T );

 • - de motie-Teunissen c.s. over een toetsingskader bescherming tegen geur, geluid en trilling ( 33118 , letter U );

 • - de motie-Meijer c.s. over de reguliere of uitgebreide procedure bij de afhandeling van een vergunningaanvraag ( 33118 , letter V );

 • - de motie-Meijer c.s. over het in overeenstemming brengen van de burgerparticipatie in de AMvB's met de internationale verplichtingen van Nederland ( 33118 , letter W );

 • - de motie-Meijer c.s. over inspraak van andere belanghebbenden dan de overheid bij het vaststellen van het omgevingsplan ( 33118 , letter X );

 • - de motie-Stienen c.s. over de huidige streefwaarden in de AMvB's in overeenstemming brengen met concentraties die veilig zijn voor de gezondheid ( 33118 , letter Y );

 • - de motie-Stienen c.s. over heldere en richtinggevende kaders in de Nationale Omgevingsvisie ( 33118 , letter Z );

 • - de motie-Klip-Martin c.s. over de prioriteiten voor de invoeringsondersteuning ( 33118 , letter AA ).

De beraadslaging wordt heropend.

Mevrouw Meijer (SP):

Voorzitter. Vorige week hebben wij uitgebreid gedebatteerd over de Omgevingswet-AMvB's. Daarbij is een flinke vloed aan moties ingediend. Het waren er in totaal negen, die vandaag in stemming zouden komen. Ik wil best mijn steentje bijdragen door de motie gedrukt onder de letter W aan te houden, en ik zou graag de moties gedrukt onder de letters V en X in elkaar schuiven. Daarvoor heb ik een nieuwe tekst.

De voorzitter:

Door de leden Meijer, Bikker, Vos, Teunissen en Kox wordt de volgende motie voorgesteld:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor initiatiefnemers van groot belang is dat de overheid voortvarend en binnen een voorspelbare en afzienbare termijn uitsluitsel geeft over of iets mag of niet;

constaterende dat alle complexe en milieugevaarlijke zaken gereguleerd worden door Europese richtlijnen of MER-plichtig zijn en daarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure is voorgeschreven, die voorziet in een geformaliseerde regeling voor het indienen van zienswijzen op het ontwerpbesluit;

overwegende dat voor overige gevallen als hoofdregel de reguliere voorbereidingsprocedure geldt;

overwegende dat de reguliere procedure voldoende mogelijkheden heeft om een passende gelegenheid te geven om zienswijzen in te dienen op de ingekomen aanvraag om vergunning, voor zover daar in overleg met de aanvrager niet al voorafgaand in is voorzien, op basis van een conceptaanvraag;

overwegende dat voor gevallen die anderszins complex of controversieel te duiden zijn en waartegen naar verwachting meerdere belanghebbenden bedenkingen zullen hebben, de uitgebreide procedure voordelen kan bieden vanwege de geformaliseerde regeling voor het indienen van zienswijzen en het ontbreken van een bezwaarschriftfase;

overwegende dat de regering voornemens is om bij invoeringswet te bepalen dat op verzoek van de aanvrager de uitgebreide voorbereidingsprocedure wordt toegepast;

overwegende dat een procedure over een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan wordt verkort van 26 weken naar 8 weken, maar dat er wel sprake moet zijn van een zorgvuldige afhandeling met voldoende mogelijkheden tot inspraak;

verzoekt de regering,

 • -daarnaast te bepalen dat het bevoegd gezag ook met instemming van de aanvrager de uitgebreide procedure kan toepassen;

 • -om de gemeenten te stimuleren bij de procedure over buitenplanse afwijkingen, andere belanghebbenden dan de overheid en de aanvrager, zoals bijvoorbeeld omwonenden, passende inspraak te bieden door dit in de nota van toelichting van het Omgevingsbesluit op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt letter AB (33118).

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Meijer stel ik voor, haar motie (33118, letter W) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De beide eerdere moties zijn daarbij ingetrokken, begrijp ik.

Mevrouw Meijer (SP):

Ja.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Meijer.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Meijer c.s. (33118, letter V) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

Aangezien de motie-Meijer c.s. (33118, letter X) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

Ik zal het nog één keer duidelijk zeggen. De moties gedrukt onder de letters V en X zijn samengevoegd tot de nieuwe motie, en de motie gedrukt onder de letter W wordt aangehouden. Mevrouw Stienen.

Mevrouw Stienen (D66):

Mevrouw de voorzitter. De fractie van D66 wil graag de motie-Stienen onder de letter Y aanhouden tot het invoeringsdebat over de Omgevingswet.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Stienen stel ik voor, haar motie (33118, letter Y) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik begrijp dat de motie gedrukt onder de letter Z gewoon in stemming blijft.

Ik geef het woord aan mevrouw Klip-Martin.

Mevrouw Klip-Martin (VVD):

Voorzitter. Zoals bekend in deze Kamer hecht de VVD aan een strikte interpretatie van het begrip "motie". Een motie is het uiterste middel om het kabinet te bewegen ergens extra aandacht aan te besteden of het beleid aan te vullen. Als ik het goed gehoord heb — ik heb ook de Handelingen hierop nagelezen — heeft de minister vorige week in het debat aangegeven dat er een goede nulmeting zal komen, dat dit onderdeel zal worden van het invoeringsondersteuningsprogramma en dat de Eerste Kamer hierover zo spoedig mogelijk uitvoerig geïnformeerd zal worden. Ik maak graag van deze derde termijn gebruik om ook nog eens expliciet aan de minister duidelijk te maken dat dit alleen maar zin heeft als dit gebeurt op basis van een serieus monitoringsprogramma. Als de minister daar ook aandacht aan besteedt, trek ik namens mijn fractie deze motie in. Het gaat om de motie onder de letters AA.

De voorzitter:

Mevrouw Klip, ik begrijp dat u dus nog even wacht op het antwoord van de minister op uw vraag.

Wie verder nog? Mevrouw Vos.

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Voorzitter. Met excuus: ik meende net het bericht te hebben gekregen dat de stemmingen over de moties sowieso uitgesteld worden tot volgende week. Als dat niet het geval is, wil ik ook nog graag een mededeling doen.

De voorzitter:

We hebben nu een derde termijn. Daarin zijn een paar sprekers geweest. Ik geef de minister zo de gelegenheid om te reageren in derde termijn. Ik denk dus dat het nu nog wat prematuur is om hier verder over te spreken.

Ik geef het woord aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus:

Voorzitter. Ik ben blij met de derde termijn, die heeft geleid tot wat compactere moties waar wij beter mee uit de voeten kunnen, en tot het aanhouden van sommige moties. Ik ben blij met de medewerking van de Kamer op dat vlak.

Ik reageer op de motie-Meijer c.s. onder letter AB. In deze motie wordt de regering opgeroepen om twee dingen te doen. In de eerste plaats dat in de invoeringswet geregeld wordt dat het bevoegd gezag ook met instemming van de aanvrager de uitgebreide procedure voor vergunningverlening kan toepassen. De reguliere procedure blijft hier het uitgangspunt, maar het bevoegd gezag kan nu ook het initiatief nemen om in afstemming met de aanvrager alsnog tot een uitgebreidere procedure over te gaan. Ik denk dat dat een betere beschrijving is dan de vorig keer. Het laatste is ook een belangrijk uitgangspunt, want uiteindelijk vinden wij dat de burger en het bedrijfsleven snel en ook voortvarender door de overheid moeten worden bediend, en dat ze ook vooraf moeten weten welke procedure van toepassing is. Dat wordt hiermee geregeld.

In de tweede plaats wordt de regering gevraagd om gemeenten te stimuleren om voor afwijkactiviteiten ook andere belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, inspraak te bieden door dit in de nota van toelichting op te nemen. Met de reguliere procedure zijn daar inderdaad mogelijkheden toe. Wij zullen dat dus in de nota van toelichting ook opnemen. Zoals ik in het debat al zei, zie ik in de motie geen grote voordelen ten opzichte van wat we zelf bedacht hadden. Nu de motie is aangepast, zie ik echter ook geen onoverkomelijke bezwaren. Ik laat het oordeel over deze motie daarom aan de Kamer.

Ik neem er kennis van dat de andere moties zijn aangehouden.

Tot slot kom ik op de opmerking van mevrouw Klip dat er een serieus monitoringsprogramma moet komen. Ik zou het niet durven om een niet-serieus monitoringsprogramma op te zetten. Ik zal dus zeker aan de wens van de VVD-fractie voldoen om een gedegen programma met nulmetingen en latere metingen op te zetten, zodat we de vinger aan de pols kunnen houden.

De voorzitter:

Dank voor uw beantwoording.

Aangezien de motie-Klip-Martin c.s. (33118, letter AA) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Voor de goede orde meld ik dat de moties-Meijer c.s. met de letters V en X zijn samengevoegd. De nieuwe motie krijgt de letters AB.

Ik constateer dat er twee moties zijn aangehouden, dat er een motie is ingetrokken en dat er een gewijzigde motie is ingediend.

Ik stel voor om volgende week over de resterende moties te stemmen. Het gaat dan om de moties met de letters R, S, T, U, AB en Z (33118).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

U krijgt daar weer een overzicht van.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven