33 118 Omgevingsrecht

S MOTIE VAN HET LID VERHEIJEN C.S.

Voorgesteld 30 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging1,

overwegende,

  • dat de Omgevingswet een sterk beroep doet op de bereidheid van burgers actief deel te nemen aan inspraak- en participatieprocedures;

  • dat de overheden ten behoeve van de gegevensvoorziening onder de Omgevingswet een digitaal stelsel instellen;

  • dat het wenselijk is dat burgers ondersteuning kunnen krijgen bij het zoeken naar de juiste informatie;

  • dat het gewenst is dat de betrouwbaarheid van de gegevens in het digitaal stelsel geborgd is;

verzoekt de regering om in het implementatieprogramma aandacht te besteden aan het belang van een goede informatiepositie van burgers bij participatietrajecten en bij de invoeringsregelgeving de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gegevens in het digitaal stelsel te borgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verheijen

Vos

Sini

Bikker

D.J.M. van Dijk


X Noot
1

Beraadslaging inzake de ontwerpbesluiten behorende bij de Omgevingswet (33 118, C)

Naar boven