Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-201733118 nr. X

33 118 Omgevingsrecht

X MOTIE VAN HET LID MEIJER C.S.

Voorgesteld 30 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging1,

overwegende,

  • dat de procedure over een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan wordt verkort van 26 weken naar 8 weken,

  • dat te verwachten is dat belanghebbenden zich minder kunnen verweren en dat er te weinig ruimte is voor een zorgvuldige afweging,

  • dat er dus sprake is van een vermindering van rechtsbescherming en inspraak,

  • dat de overheid aan de voorkant, in het bestemmingsplan, bepaalt wat zij wel en niet in het bestemmingsplan wil opnemen, en dat daarbij een zorgvuldige procedure met inspraak hoort,

  • dat een procedure waarin er een reactie en argumentatie komt op zienswijzen, meer recht doet aan de belanghebbenden dan de beperkte toetsing van bezwaar en beroep zoals die in de reguliere procedure geldt,

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat andere belanghebbenden dan de overheid of de aanvrager, zoals bijvoorbeeld omwonenden, evenveel inspraak hebben als nu het geval is bij het vaststellen van wat nu nog het omgevingsplan is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Meijer

Teunissen

Vos

Overbeek

Wezel


X Noot
1

Beraadslaging inzake de ontwerpbesluiten behorende bij de Omgevingswet (33 118, C)