5 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van: 

- de brief van de Huishoudelijke Commissie van de Eerste Kamer ter aanbieding van de raming der voor de Eerste Kamer in 2018 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten (CXXIII, letter A);

- het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding (34518);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94) (34590);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) (PbEU 2014, L 352) (Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten) (34639);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs (34656).

Deze wetsvoorstellen en de raming 2018 worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. 

De voorzitter:

De leden van de fracties van de PvdD, de SP en de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94) (34590) te hebben kunnen verenigen. 

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van harte welkom in de Eerste Kamer. 

Ik heb begrepen dat mevrouw Meijer het woord wenst 

Mevrouw Meijer (SP):

Voorzitter. Ik zou heel graag een heel korte derde termijn willen, als dat kan. 

De voorzitter:

Ik kijk even of iedereen daarmee akkoord gaat. Dat is het geval. 

Naar boven