Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-201733118 nr. U

33 118 Omgevingsrecht

U MOTIE VAN HET LID TEUNISSEN C.S.

Voorgesteld 30 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging1,

overwegende, dat van de immissienormen voor geluid, geur een trillingen bij het vaststellen van het omgevingsplan gemotiveerd kan worden afgeweken van het basisbeschermingsniveau,

overwegende, dat volgens de kwalitatieve beschouwing van de concept-AMvB’s onder de Omgevingswet van het RIVM hierbij sprake is van een fundamenteel ander juridisch construct waardoor niet zonder meer kan worden gesproken van een gelijkwaardig beschermingsniveau,

overwegende, dat men om zwaarwegende economische belangen of zwaarwegende maatschappelijke belangen zelfs permanent kan afwijken van deze immissienormen,

overwegende, dat afwijken van het basisbeschermingsniveau kan leiden tot gezondheidsschade,

verzoekt de regering een eenduidig toetsingskader te ontwikkelen waarin de grondslagen voor het afwijken van het basisbeschermingsniveau helder worden beschreven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen

Koffeman

Vos

Meijer

Wezel


X Noot
1

Beraadslaging inzake de ontwerpbesluiten behorende bij de Omgevingswet (33 118, C)