Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 28, item 6

6 Stemmingen moties Wet grondgebonden groei melkveehouderij en Invoering stelsel fosfaatrechten

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) (34295) en het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (34532), 

te weten: 

  • -de motie-Meijer c.s. over een publieke fosfaatbank (34295/34532, letter K); 

  • -de motie-Koffeman c.s. over wettelijke uitgangspunten voor een plan van aanpak voor weidegang en maximale melkproductie per koe (34295/34532, letter L). 

(Zie vergadering van 16 mei 2017.) 

De voorzitter:

De motie van mevrouw Vos c.s. (34295/34532, letterJ) is zojuist aangehouden, dus daarover zullen we nu niet stemmen. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

De heer Kuiper (ChristenUnie):

Voorzitter. Mag ik over beide moties een stemverklaring afleggen? 

De voorzitter:

Ga uw gang. 

De heer Kuiper (ChristenUnie):

Zoals gebleken is, hebben wij voor beide wetsvoorstellen gestemd. We houden nu twee moties over. Wij zullen tegen de motie-Meijer c.s. stemmen omdat wij eenvoudigweg niet tegen verhandelbare rechten zijn. Het zou de sector helemaal op slot zetten. Ook zullen wij tegen de motie-Koffeman c.s. stemmen. Wij achten de motie niet uitvoerbaar en beschouwen het daarmee als een niet-realistische motie. 

De heer Schaap (VVD):

Voorzitter. Wij zullen tegen de motie-Meijer c.s. stemmen omdat wij wel voor verhandelbare fosfaathandelsrechten zijn. Bij de motie-Koffeman c.s. heb ik een toelichting. 

De voorzitter:

Kort graag. 

De heer Schaap (VVD):

In de gevraagde aanpak voor een wettelijke regeling zitten twee elementen. Over de weidegang is uitgebreid gediscussieerd. Daarover zijn afspraken gemaakt in de Tweede Kamer, ook met de staatssecretaris en met de sector. Wij vinden het niet gepast om die te overrulen. Een wettelijke maximering van de melkgifte per koe zal tot zulke grote bureaucratie voor de uitvoering en handhaving leiden, dat de sector langzaam maar zeker trekken krijgt van een communistische staat. Die staan wij niet voor. 

De voorzitter:

Zijn er nog meer leden die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. 

In stemming komt de motie-Meijer c.s. (34295/34532, letter K). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA en D66 ertegen, zodat zij is verworpen. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

De heer Dercksen (PVV):

Voorzitter. Ik geef een stemverklaring namens alle leden van mijn fractie, omdat we straks hoofdelijk gaan stemmen. Wij staan in de regel sympathiek tegenover moties die het dierenwelzijn bevorderen, maar wij zijn er niet van overtuigd dat deze motie dat daadwerkelijk zal doen. Het dierenwelzijn is veel breder dan de melkgifte per koe. Daarnaast denken wij dat deze motie een enorme rompslomp en bureaucratie met zich meebrengt. Daarom zullen wij tegen de motie stemmen. 

De heer Ten Hoeve (OSF):

Voorzitter. Ik was sceptisch over deze motie en zie deze ook niet onmiddellijk uitgevoerd worden. Er zitten nogal wat haken en ogen aan. Aan de andere kant zie ik er wel het nut van in als signaal tegen de hier en daar wel erg ver doorgevoerde uitbuiting van melkvee en andere dieren. Ik zal dus toch voor stemmen. 

De voorzitter:

Er is hoofdelijke stemming gevraagd. 

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (34295/34532, letter L). Over deze motie is hoofdelijke stemming gevraagd. 

Vóór stemmen de leden: Lintmeijer, Meijer, Overbeek, Prast, Ruers, Strik, Teunissen, Vos, Wezel, Van Apeldoorn, Don, Ganzevoort, Gerkens, Ten Hoeve, Koffeman en Köhler. 

Tegen stemmen de leden: Martens, Nagel, Nooren, Oomen-Ruijten, Pijlman, Postema, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Schrijver, Sent, Sini, Van der Sluijs, Stienen, Van Strien, Van de Ven, Verheijen, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Van Beek, Beuving, Van Bijsterveld, Bikker, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Dercksen, Peter van Dijk, Diederik van Dijk, Duthler, Engels, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, De Graaf, De Grave, Van Hattem, Hoekstra, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Van Kappen, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Knapen, Knip, Kok en Kuiper. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat deze motie met 16 tegen 56 stemmen is verworpen.