Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 28, item 5

5 Stemming invoering stelsel fosfaatrechten

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (34532). 

(Zie vergadering van 16 mei 2017.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Voorzitter. Ik wil eerst het woord vragen, omdat ik de motie die ik heb ingediend bij dit wetsvoorstel, wil aanhouden. 

De voorzitter:

U hebt nu dus geen stemverklaring over het wetsvoorstel, maar u verzoekt om de motie aan te houden. 

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Ik heb ook een stemverklaring over het wetsvoorstel, maar ik wil in ieder geval bij dezen de motie aanhouden. 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Vos stel ik voor, haar motie (34295/34532, letter J) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Voorzitter. Het wetsvoorstel over het fosfaatrechtenstelsel zoals het er nu ligt, is wat de fractie van GroenLinks betreft een stap in de verkeerde richting. De melkveehouderij zoals wij die voor ons zien, gaat veel meer uit van een diervriendelijke, duurzame en grondgebonden veehouderij, met een maximaal aantal dieren per hectare en een maximale melkgift per hectare. Die veehouderij wordt hiermee wat ons betreft verder weg gebracht. We gaan meer de richting uit van schaalvergroting en industrialisatie. Wij zullen daarom tegen dit wetsvoorstel stemmen. 

Mevrouw Meijer (SP):

Voorzitter. De SP is voor de invoering van een fosfaatrechtenstelsel, maar tegen de verhandelbaarheid van die rechten. Wij willen dat dit terugvloeit naar een fosfaatbank. De overheid kan die rechten dan weer uitgeven aan bedrijven die sturen op duurzaamheid, weidegang en dergelijke, waarmee de intensieve veehouderij niet tegemoet wordt gekomen. Dat was niet de keuze van de staatssecretaris. Hij deelt 5 miljard of meer uit en weet niet hoe het stelsel te zijner tijd moet eindigen. Daarom kan de SP er niet mee instemmen. 

De voorzitter:

Nog andere stemverklaringen? De heer Schalk. 

De heer Schalk (SGP):

Voorzitter. Uiteraard wil de fractie van de SGP de derogatie niet in gevaar brengen. Echter, het draait daarbij om waterkwaliteit. Er is geen duidelijk plan om deze daadwerkelijk te verbeteren. In ieder geval doet de Fosfaatwet niets toe of af aan de waterkwaliteit, ontbreekt de noodzakelijke extra fosfaatruimte, is er sprake van het onnodig afromen van rechten en van een knelgevallenregeling die tot op de dag van vandaag onduidelijkheid en onzekerheid voor boeren teweegbrengt. Alles afwegende, zullen wij dit wetsvoorstel niet steunen. Dat geldt ook voor de moties. Mijn fractie heeft uiteraard wel voor de Wet grondgebonden groei melkveehouderijen gestemd. 

De voorzitter:

Over een van de moties is hoofdelijke stemming gevraagd, dus dat zullen we dadelijk kunnen zien. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS en D66 minus mevrouw Prast voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, GroenLinks, de PvdD, de OSF, de SP, mevrouw Prast van D66 en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik zie dat de minister-president inmiddels is binnengekomen. Ik heet hem van harte welkom in de Eerste Kamer.