Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-201734295 nr. K

34 295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

34 532 Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

K1 MOTIE VAN HET LID MEIJER C.S.

Voorgesteld 16 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • het stelsel van verhandelbare fosfaatrechten beginnende en uitbreidende melkveehouders op kosten zal jagen;

  • deze rechten in eerste instantie gratis verstrekt zullen worden waarmee in beginsel waardepapieren verstrekt worden, terwijl er verwacht wordt dat dit stelsel per 2023 overbodig wordt en er nog geen idee is hoe het dan te beëindigen;

  • de bedoeling van het stelsel van fosfaatrechten is het reguleren van de hoeveelheid uit te stoten fosfaten en dit ook te regelen is via een stelsel van niet-verhandelbare rechten;

  • een stelsel van niet verhandelbare rechten als voordeel heeft dat deze prioritair kunnen worden uitgegeven, waarmee gestelde doelen zoals de bevordering van een duurzame veehouderij, regionale spreiding en weidegang gestimuleerd kunnen worden terwijl intensieve veehouderij kan worden ontmoedigd,

verzoekt de regering de optie van een publieke fosfaatbank met niet verhandelbare rechten uit te werken en ter beoordeling voor te leggen aan de Kamers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Meijer

Teunissen

Koffeman

Ten Hoeve

Vos


X Noot
1

Letter K heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 34 295.