Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 28, item 4

4 Stemming Wet grondgebonden groei melkveehouderij

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) (34295). 

(Zie vergadering van 16 mei 2017.) 

De voorzitter:

Ik heet de minister van Buitenlandse Zaken, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer. Hebben alle leden de presentielijst getekend? Mevrouw Klip tekent de lijst nog. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

De heer Nagel (50PLUS):

Voorzitter. Bij het bepalen van ons stemgedrag heeft de fractie van 50PLUS aan de ene kant begrip voor de zorgen voor de bedrijven die in onze ogen getroffen worden door onredelijke effecten van het opnieuw gewijzigde beleid. Dat raakt niet alleen de bedrijven, maar ook vele gezinnen. Aan de andere kant beseffen wij heel goed dat de Nederlandse boeren meer mest uitrijden over het land dan boeren in andere Europese landen. Het fosfaatoverschot moet aangepast worden, reden waarom een ingrijpen noodzakelijk is om mogelijk grotere schade te voorkomen. Ook delen wij de opvatting van de PvdA-woordvoerder in de Tweede Kamer Kuiken dat de discussie over de landbouwsector in haar geheel gevoerd moet worden, dus niet alleen over de melkveehouderij. Het belangrijke doel om drink- en oppervlaktewater ... 

De voorzitter:

Wilt u het kort houden, mijnheer Nagel? 

De heer Nagel (50PLUS):

Als u me niet onderbroken had, was ik al klaar geweest! Het belangrijke doel om drink- en oppervlaktewater verder schoon te houden, dwingt tot het maken van afspraken. Dit alles afwegende, zullen wij voor de voorliggende voorstellen stemmen. 

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Voorzitter. De Wet grondgebonden groei melkveehouderij is de omzetting van een Algemene Maatregel van Bestuur in een wet. Wat de fractie van GroenLinks betreft, wordt de grondgebondenheid nog onvoldoende geregeld met deze wet, maar wij vinden het wel een stap in de goede richting. Het is in ieder geval een eerste stap. Wij hopen dat er een volgende stap gaat komen. Voor dit moment zullen wij deze wet steunen. 

De heer Ten Hoeve (OSF):

Voorzitter. Wat de wet over de grondgebondenheid betreft, heb ik het gevoel dat die spreekt over grondgebondenheid, maar daaraan niet of nauwelijks een bijdrage levert. Desondanks zal ik, met de redenering van mevrouw Vos, daar voorstemmen. 

De andere wet is een noodwet die een acuut probleem probeert op te lossen, maar die tekortschiet in het wijzen van de weg naar een toekomstbestendige landbouwsector. Ze leidt alleen tot nog meer regelgeving en ze belemmert ook nog de ontplooiing van echt toekomstbestendige grondgebonden bedrijven. Ik besef dat wij de derogatie nodig hebben ... 

De voorzitter:

Mag ik u ook vragen om het kort te houden, mijnheer Ten Hoeve? 

De heer Ten Hoeve (OSF):

Ja. Ik besef dat wij de derogatie nodig hebben. Ik neem aan dat de wetten worden aangenomen. Maar ik zal er tegenstemmen. 

De voorzitter:

Nog andere stemverklaringen? Dat is niet het geval. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF, de SP, D66 minus mevrouw Prast en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD alsook mevrouw Prast van D66 ertegen, zodat het is aangenomen.