Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 28, item 11

11 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 23 mei 2017: 

Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit (34432); 

Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren (34472); 

Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars) (34479); 

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdende aanvullende regels in verband met de automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot landenrapporten (Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten) (34651); 

b. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 13 juni 2017: 

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding (34584); 

c. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport te doen plaatsvinden op 13 juni 2017: 

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) (32399); 

Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (31996). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten met het oog op het moderniseren van de regeling van internationale samenwerking in strafzaken (herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken) (34493); 

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding (34518); 

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs (34656). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake Wijzigingen van het Internationaal verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978, zoals gewijzigd; Londen, 25 november 2016 (griffienr. 161152); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken (art. 50) van 22 mei 2017 (griffienr. 161143); 

een, van de minister voor Buitenlande Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 19 mei 2017 (griffienr. 161144); 

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake toestemming deelname deskundigenbijeenkomst gedwongen zorg voor 16 mei 2017 (griffienr. 160760.13); 

een, van alsvoren, inzake voortgangsrapportage KEI (griffienr. 157642.19); 

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofin-Raad 22 en 23 mei 2017 (griffienr. 161149); 

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, ten geleide van jaarstukken 2016 Staatsbosbeheer (griffienr. 161126). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende geschriften: 

een, van J.J., inzake als een kameel in een kippenhok (griffienr.161129). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking; 

een, van een bezorgde soevereine mens van vlees en bloed, inzake klacht tegen de Voorzitter van de Tweede Kamer wegens het schenden van haar afgelegde eed of beloften door ondermijning van de Nederlandse grondwet bij de burger te negeren als hier via email vragen over worden gesteld (griffienr. 161138); 

een, van P.H.J.P., inzake ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (griffienr. 160862.18). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning; 

een, van T.R., inzake chroom-6 en arsenicum in de lucht (griffienr. 161137). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening; 

een, van R.C.G. te O., inzake discussie schadeprocedure aardbevingen Groningen (griffienr. 156571.09). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Economische Zaken; 

een, van G.G. inzake verzoek om aandacht (griffienr. 161136). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

een, van L.K., inzake wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (griffienr. 160760.18). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.