Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 4, item 5

5 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de stemmingen over het volgende wetsvoorstel en het volgende EU-voorstel te doen plaatsvinden op 15 oktober 2013:

Wijziging van enige wetten in verband met de handhaving van voorschriften in de Engelse taal (33427);

EU-voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM (2013) 534

Brief van de vaste commissies voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Veiligheid en Justitie (V&J) aan de Voorzitter van de Eerste Kamer met een conceptbrief van de Eerste Kamer aan de Voorzitter van de Europese Commissie inzake gemotiveerd advies (subsidiariteit) betreffende het voorstel COM (2013)534 (33490, B);

b. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 15 oktober 2013:

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het opnemen van enkele bepalingen met betrekking tot voertuigonderdelen die niet dienen te zijn goedgekeurd voor de toelating tot het verkeer op de weg en het maximeren van de prijs van het rijbewijs (32766);

Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap) (33054);

Goedkeuring van het op 12 mei 2011 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru (Trb. 2011, 109) (33486 (R1994));

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2013) (33637);

Aanpassingswet OCW-wetten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba voornamelijk in verband met wijzigingen in de equivalente onderwijswetten voor Europees Nederland (Aanpassingswet OCW-wetten BES) (33645);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning te doen plaatsvinden op 15 oktober 2013:

Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart) (33440 (R1990));

d. de Algemene politieke beschouwingen te doen plaatsvinden op 29 oktober 2013 i.p.v. 15 oktober 2013;

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Economische Zaken te doen plaatsvinden op 29 oktober 2013:

Wijziging van de Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht) (33322);

f. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 5 november 2013:

Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (33475);

Wijziging van de Wet op bedrijfsorganisaties en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de financiering van de Sociaal-Economische raad (33481);

Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren (33541);

g. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 5 november 2013:

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde het recht op partnertoeslag van de gehuwde pensioengerechtigde van wie de echtgenoot jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd afhankelijk te maken van het gezamenlijk inkomen van die pensioengerechtigde en diens echtgenoot (33687);

h. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 26 november 2013:

Voorstel van Wet van de leden Schouw en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering (32203).