Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 4, item 3

3 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsvoorstel Wijziging van enige wetten in verband met de handhaving van voorschriften in de Engelse taal (33427).

De voorzitter:

Ik heet de minister van Veiligheid en Justitie van harte welkom in de Eerste Kamer.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Reynaers (PVV):

Voorzitter. Met dit wetsvoorstel wordt in een aantal wetten geregeld dat strafrechtelijke bepalingen van verdragen en besluiten van internationale organisaties op enkele terreinen niet meer in alle gevallen in het Nederlands vertaald hoeven te worden. De fractie van de Partij voor de Vrijheid is hier mordicus tegen. In Nederland spreken wij Nederlands. In Nederland geldende wet- en regelgeving dient dan ook altijd en voor iedereen in het Nederlands beschikbaar te zijn. Dat dient de rechtszekerheid en dit klemt des temeer waar het gaat om strafrechtelijke bepalingen, ongeacht de doelgroep waarvoor die bepalingen primair van belang zijn.

Daarnaast merkt mijn fractie nog op dat dit wetsvoorstel haaks lijkt te staan op het voorstel om de positie van het Nederlands grondwettelijk te verankeren, dat op dit moment bij de Tweede Kamer aanhangig is.

De PVV-fractie is van mening dat het Nederlands een prachtige taal is die in geen enkel opzicht tekortschiet, en zal dan ook tegen het onderhavige wetsvoorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks, de SP, D66, de PvdD, de OSF, 50PLUS en het CDA voor het wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.