Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 4, item 6

6 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht) (33322);

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mede in verband met de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap (33526).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 30 september 2013 (griffienr. 153716.01);

een, van alsvoren, ten geleide van 2 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening interbancaire vergoedingen (griffienr. 153766);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 12 juni 2013 te Londen tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele bankenbelasting en het voorkomen van het ontgaan van bankenbelasting (Trb. 2013, 112 en Trb. 2013, 185), alsmede een toelichtende nota bij het verdrag (griffienr. 153763);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 25 juni 2013 tot stand gekomen Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (Trb. 2013, 106), alsmede een toelichtende nota bij deze Overeenkomst (griffienr. 153780);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 27 juni 2013 tot stand gekomen Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (Trb. 2013, 108), alsmede een toelichtende nota bij deze Overeenkomst (griffienr. 153779);

een, van alsvoren, ten geleide van een lijst van in voorbereiding zijnde verdragen, waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 30 september 2013 (griffienr. 153772);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake kabinetsreactie AIV advies "Nieuwe wegen voor internationale milieusamenwerking" (griffienr. 152883.01);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het verslag van het bezoek aan Curaçao en Bonaire (griffienr. 153771);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen) (griffienr. 153769);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het ontwerpbesluit tot intrekking van het Besluit met arseenverbindingen behandeld houd milieubeheer, het Besluit gechloreerde paraffines milieubeheer en Besluit PAK-houdende coatings en producten milieubeheer (griffienr. 153767).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van R.R. te R., inzake overheid (griffienr. 153765);

een, van J.N.F. v.K., te E., inzake belastingen en bezuinigingen (griffienr. 153751);

een, van T.O. te D., inzake schuldenproblemen Nederland (griffienr. 153756);

een, van H.H., inzake stamrecht BV (griffienr. 153776).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van P. en L.V., inzake afblijven van AOW en pensioenen (griffienr. 153761).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van J.T. te S., inzake euthanasie voor dementerende mensen (griffienr. 153750).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.