Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 14, item 4

4 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart) (R1990) (33440);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132) (33581);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2014 (33750-I);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2014 (33750-IIA);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2014 (33750-IIB);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2014 (33750-III);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014 (33750-IV);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (33750-V);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (33750-VIII);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (33750-IX);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (33750-XII);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 (33750-XIII);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid (33750-XVI);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (33750-XVIII);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (33750-A);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2014 (33750-B);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2014 (33750-C);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2014 (33750-F);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2014 (33750-H);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (33750-J);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie) (33777);

 • - het wetsvoorstel Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken in verband met de naamswijziging van het Ministerie en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten (33773).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De aanwezige leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend, dat zij geacht willen worden zich niet met de volgende wetsvoorstellen te hebben kunnen verenigen:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132) (33581);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014 (33750-IV);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2014 (33750-H).

Er is een brief ingekomen van de voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking van 17 december 2013 aan de voorzitter van de Eerste Kamer. De brief bevat het advies om de artikel 100-brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Veiligheid en Justitie van 1 november 2013 inzake MINUSMA – dat betreft Mali – voor kennisgeving aan te nemen. De brief ligt in de zaal ter inzage. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met het advies van de commissie heeft verenigd.

Op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking stel ik voor om de stemming over het wetsvoorstel 33750-XVII, vaststelling van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2014, uit te stellen tot vanavond aan het einde van de vergadering, wanneer wij ook de stemmingen houden over de voorstellen die gisteren en vandaag aan de orde zijn geweest.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De staatssecretaris kan er elk moment zijn. Ik schors voor een kort moment.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter:

Ik heet de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, welkom in de Eerste Kamer.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Of het gisteren was of vandaag doet er niet toe, als hij maar getekend is.