Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 14, item 18

18 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling (33365 (R1987));

Wijziging van de Wet van 2 juli 2003 tot uitvoering van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Pb EG L12) in verband met de herschikking van die Verordening ingevolge Verordening (EU) nr. 1215/2012 van de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Pb EU L351) (Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano) (33676);

Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU (33692);

Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet ter verhoging van de boetecategorie voor overtredingen van internationale scheepvaartroutes vaarwater in verband met de ingebruikneming van Maasvlakte 2 (33748).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld aan de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken OS 12 december 2013 (griffienr. 154145);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken 17 december 2013 (griffienr. 154143);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 16 december 2013 (griffienr. 154144);

een, van alsvoren, ten geleide van een fiche die werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake Verordening Vangstmogelijkheden 2014 (griffienr. 154140);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van de decembercirculaire gemeentefonds en provinciefonds 2013 (griffienr. 154142);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake verzoek om uitstel betreffende Voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (32127, AH) (griffienr. 153905.03);

een, van alsvoren, ten geleide van bedrijfsverslagen drinkwaterbedrijven 2012 (griffienr. 154157);

een, van de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van de ontwerp-Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (griffienr. 154178);

een, van de staatsecretaris van Economische Zaken, inzake Implementatie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (griffienr. 154141);

een, van alsvoren, inzake kabinetsreactie op ex-ante beleidsevaluatie toekomstig mestbeleid (griffienr. 154172);

een, van de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de SUWI jaarplannen 2014 (griffienr. 154179);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake uitstelbrief BNC-fiche Richtlijn Zeevarenden (griffienr. 154165);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (griffienr. 154156);

een, van alsvoren, ten geleide van het Verslag 'Vruchtbaarheidsbijeenkomst' (griffienr. 154166);

een, van alsvoren, inzake macrobedrag 2014 ten behoeve van het macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (griffienr. 154167);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg en het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (griffienr. 154153).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het Rapport Verantwoording van de hulpgelden 2012 voor Haïti (griffienr. 154177);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief d.d. 12 december 2013 aan de Tweede Kamer inzake Aandachtspunten overheveling buitenonderhand en aanpassing schoolgebouwen (griffienr. 154174).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van J.v.V., inzake het disproportioneel veel aanhouden van Marokkaanse jongeren (griffienr. 154133).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van K.B.H., inzake bezwaarschrift huurprijsverhoging 29 november 2013 (griffienr. 151678.109).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning en voor Financiën;

een, van M.K. te K., inzake verhuurderheffing 2013 (griffienr. 153621.05).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van Y.e.B., inzake de invoering van een leenstelsel (griffienr. 154029.01).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van N.H.M.F., inzake verzoek tot afkeuring wijziging vrijstelling motorrijtuigenbelasting (griffienr. 151564.55);

een, van A. en G.H. te S., inzake oldtimer motorrijtuigenbelasting (griffienr. 151564.56);

een, van P.D.T. te S., inzake belastingen 2014 (griffienr. 154022.10);

een, van J.V., inzake belastingregels voor oldtimers (griffienr. 151564.49);

een, van G.v.H. te O., inzake oldtimer (griffienr. 151564.51);

een, van T.N., inzake motorrijtuigenbelasting voor oldtimers (griffienr. 151564.52);

een, van R.S. te M., inzake oldtimers (griffienr. 151564.53);

een, van G.R.B. te E., inzake verhoging motorrijtuigenbelasting 2014 (griffienr. 151564.54);

een, van G.N. te H., inzake wetswijziging klassieke automobielen (griffienr. 151564.58);

een, van E.G.P. v.B. te H., inzake belasting oldtimer (griffienr. 151564.57).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van J.v.L. te C., inzake zijn AOW-uitkering (griffienr. 154173);

een, van J.H.M.K. te C., inzake maatschappelijke tegenprestatie WWB (griffienr. 154160);

een, van W.H.J.M. te C., inzake afbouw partnertoeslag AOW (griffienr. 150767.39);

een, van E.L. te S., inzake pensioen – AOW-WW (griffienr. 154169).

Deze geschriften zijn van belang voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.