Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 10, item 7

7 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg (33253),

en over:

  • - de motie-Flierman c.s. inzake spreiding van algemene ziekenhuizen over ons land (33253, letter E);

  • - de motie-Ter Horst c.s. inzake maatregelen tot reductie van de regeldruk in de gezondheidszorg (33253, letter F).

(Zie vergadering van 19 november 2013.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Scholten (D66):

Voorzitter. Het zal de minister niet verbazen als ik zeg dat mijn fractie het wetsvoorstel niet gaat steunen.

De minister heeft mijn fractie er niet van overtuigd dat zij haar verantwoordelijkheid op de in het wetsvoorstel beschreven manier moet vormgeven. De minister wil de risico's voor financieel slecht draaiende zorgaanbieders beperken, maar dat zal met dit wetsvoorstel niet lukken. De belastingbetaler zal net als nu de gaten dichten. De overmachttoets en de procedurele fusieconcentratietoets zijn juridisch onvoldoende uitgewerkt. Dat maakt dat het wetsvoorstel in de uitvoering een groot financieel risico vormt. Dat risico zal waarschijnlijk worden betaald uit de zorgkosten. De belastingbetaler draait er dus voor op. Een andere oplossing kan zijn een aanwijzingsbevoegdheid in geval cruciale zorg in krimpgebieden komt te ontbreken, in samenhang met fondsvorming door de zorgaanbieders uit hoofde van hun zorgplicht. Mijn fractie geeft de minister in overweging deze opties te onderzoeken en de wet niet in werking te laten treden.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, de SP, de VVD met uitzondering van het lid Dupuis, de PvdD en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de OSF, D66, GroenLinks en het CDA ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Flierman c.s. (33253, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks, de SP, D66, de PvdD, de OSF en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PvdA en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ter Horst c.s. (33253, letter F).

De voorzitter:

Ik geef eerst het woord aan mevrouw Ter Horst.

Mevrouw Ter Horst (PvdA):

Voorzitter. De Partij van de Arbeid maakt zich zorgen over de verhouding tussen de toename van de regeldruk en het netto-effect van wetsvoorstellen op het gebied van VWS. Daarom hebben wij de minister in de motie gevraagd om alle wetsvoorstellen van dat departement die nog niet vigeren te voorzien van een ex-antebeoordeling van de regeldrukgevolgen. Ook hebben wij gevraagd om voor wetsvoorstellen die al wel zijn aangenomen, na te gaan wat de regeldruk is van de implementatie daarvan. De minister heeft die voorstellen omarmd en toegezegd dat zij dat zal doen. Daarmee kan de motie worden ingetrokken.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Ter Horst c.s. (33253, letter F) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.