Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-201433253 nr. F

33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

F MOTIE VAN HET LID TER HORST C.S.

Voorgesteld 19 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende

dat nieuwe wetgeving, hoe zinvol ook, de regeldruk verhoogt bij de organisaties die vallen binnen de reikwijdte van de wet;

dat de gezondheidszorg de afgelopen decennia onderwerp is geweest van veel nieuwe wet- en regelgeving en dat het einde daarvan nog niet in zicht is;

dat de eigen verantwoordelijkheid van de organisaties in de gezondheidszorg niet in het gedrang mag komen;

dat het kabinet voornemens is de regeldruk te verlagen met 2,5 miljard euro in 2017;

verzoekt de regering voor de zomer van 2014 met concrete maatregelen te komen waarmee, zonder dat de systeemverantwoordelijkheid van de regering wordt aangetast, de regeldruk in de gezondheidszorg kan worden gereduceerd en tot die tijd alle nog niet ingediende wetsvoorstellen van het Ministerie van VWS te voorzien van een ex ante beoordeling van de regeldrukgevolgen, en verzoekt tevens de regeldrukgevolgen van de implementatie van wetsvoorstellen op het gebied van VWS van de afgelopen 5 jaar en de reeds bij het parlement ingediende wetsvoorstellen, in kaart te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ter Horst

Koning

Beuving

Witteveen

Sent

Sylvester