Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 33, item 6

6 Stemmingen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013 ( 33525 ),

te weten:

  • - de motie-Ester c.s. inzake het in beeld brengen van gevolgen van bezuinigingen voor gezinnen met kinderen (33525, letter F).

(Zie vergadering van 25 juni 2013.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Beckers (VVD):

Voorzitter. Aangezien wij de overwegingen van het verzoek aan de regering om de maatschappelijke gevolgen van de bezuinigingen te onderzoeken, in deze motie zwaar aangezet vinden en aangezien wij ervan uitgaan dat de gevraagde gegevens bij het volgende wetsvoorstel omtrent de kindregelingen bekend worden, vinden wij deze motie overbodig. Mijn fractie zal tegen deze motie stemmen.

In stemming komt de motie-Ester c.s. (33525, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks, de SP, D66, de PvdD, de OSF, 50PLUS en de PVV voor de motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

Ik schors de vergadering voor enkele minuten, in afwachting van de minister voor Wonen en Rijksdienst en de staatssecretaris van Financiën.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.