Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 33, item 14

14 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (33286);

Regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor) (33324);

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis (33360);

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (33490);

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht (33498);

Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht (33501);

Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (20..)) (33558);

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd (Wet aanpassing pensioenleeftijd Appa) (33565);

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen) (33610);

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) (33672).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen van de desbetreffende commissies worden gesteld;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van de Jaarevaluatie 2012 (griffienr. 153201);

een, van alsvoren, inzake presentatie van een mogelijke begrotingsakkoord (griffienr. 153198);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie, inzake reactie op kennisgevingsbrief EUTM Mali (griffienr. 152473.01);

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, inzake afschrift brief gegevensbescherming en administratieve lasten (griffienr. 153188);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake brief stand van zaken vorming nationale politie (griffienr. 153189);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake reactie evaluatierapport Rathenau Instituut (griffienr. 152482.01);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en ECOFIN Raad van 20 en 21 juni 2013 te Luxemburg (griffienr. 153060.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de Engelstalige kabinetsreactie groenboek Lange termijn financiering (griffienr. 152956.01);

een, van de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake reactie op het RVZ advies "Regie aan de Poort" (griffienr. 153197);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake bekostiging ambulancezorg (griffie nr. 153204).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden.

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van de Achtergrondstudie Verhandelbare rechten en milieu (griffienr. 153195).

De Voorzitter stelt voor, deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden.