Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 33, item 3

3 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het wetsvoorstel Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) ( 33219 );

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen ( 33424 ).

De voorzitter:

De heer Marcel de Graaff vraagt om stemming bij zitten en opstaan over wetsvoorstel 33219. Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Van Dijk (PVV):

Voorzitter. In de Basisregistratie Personen zou de overheid de feitelijke situatie moeten vastleggen, zoals ook binnen de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens gebeurde. Er verandert echter meer dan de naam. Er wordt afgeweken van het principe dat de feitelijke situatie wordt vastgelegd. Nationaliteiten naast de Nederlandse worden niet langer vastgelegd, wat om vele redenen zeer onwenselijk is. Daarnaast is de wet voor een groot deel slechts een geraamte waaraan later door twee Algemene Maatregelen van Bestuur de inhoud aan toegevoegd kan worden. Er ligt dus formeel een wet voor, maar de facto is het een machtiging om de wet later naar eigen inzicht in te vullen. Dat maakt het erg moeilijk om te voorspellen hoe de wet eruit gaat zien. Op deze manier kan de Kamer de wet moeilijk beoordelen, en ook voor iedereen die met de wet moet gaan werken zal dit veel onzekerheid opleveren. De fractie van de PVV zal om deze reden tegenstemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel 33219.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks, de SP, de PvdD, de OSF, 50PLUS, de VVD, de PvdA en D66 voor het wetsvoorstel hebben gestemd, en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

Wetsvoorstel 33424 wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.