Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 29, item 8

8 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone (32002);

Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de uitbreiding van de nationaliteitseis voor benoeming tot notaris tot personen met de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een overige staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat (33419);

Implementatie van kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2009 inzake de toepassing tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (PbEU L 294) (33422);

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Wet op het financieel toezicht, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering (uitvoering van een verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie) (33510);

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de wijziging van Boek 1 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek betreffende het ontstaan van het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie (33514, R1998).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende goedkeuring van het op 10 augustus 2012 te Addis Abeba tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatie Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 2012, 179 en 192 en Trb. 2013, 84), alsmede een toelichtende nota bij het verdrag (griffienr. 152943);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Europese Raad d.d. 22 mei 2013 (griffienr. 152917.01);

een, van alsvoren, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Wijziging Gemeenschapsmerkenverordening en Herschikking merkenrichtlijn (griffienr. 152957);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 mei 2013 (griffienr. 152888.01);

een, van alsvoren, ten geleide van vier fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening Europol en fusie met Cepol (griffienr. 152964);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 27 mei 2013 (griffienr. 152915.01);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake reactie op Gezondheidsadvies 'Blik op Brussel' (griffienr. 152971);

een, van de minister van Financiën, inzake voorgenomen verkoop aandelen URENCO (griffienr. 152955);

een, van alsvoren, inzake Kamerbrief over kabinetsreactie groenboek Lange termijn financiering (griffienr. 152956);

een, van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake toekomst MKOB en AO-tegemoetkoming (griffienr. 152959);

een, van de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake Actieplan tegengaan verspilling in de zorg (griffienr. 152960);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake standpunt bevindingen verkenners extramurale farmacie en marktscan farmacie 2012 van de NZa (griffienr. 152983);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake ADL-assistentie (griffienr. 152961).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief d.d. 30 mei 2013 aan de Tweede Kamer inzake actualisering website kredietcrisis (griffienr. 152979);

een, van alsvoren, inzake website resultaten verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer (griffienr. 152976).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van A.C.H. te B., inzake conflict Syrië (griffienr. 152968).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van M.M., inzake wetsvoorstel 33496 (Wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân) (griffienr. 152966).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van S.T., inzake zorgen om het studiebeleid (griffienr. 152973).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van R.R. te R., inzake meer belasting voor ouderen (griffienr. 152937).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van R.V., inzake recht op vrijstelling van MRB (griffienr. 151564.12).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening;

een, van A.K., inzake bezuinigingen in de zorg (griffienr. 152980).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.