Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 18, item 8

8 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling) (33062);

Wijziging van onder meer de wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs (33187);

Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg (33243);

Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag te leggen op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer (33295);

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens) (33330);

Aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging van de financiering van het scholingssysteem voor leden van de ondernemingsraad en enkele andere wijzigingen van deze wet(33367);

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het opnemen van resultaten van enkele examenonderdelen beroepsonderwijs in het basisregister onderwijs en het diplomaregister (33474).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van een KB Koningsdag en KB NC Inhuldiging (griffienr. 152108.05);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende goedkeuring van het op 4 februari 2011 te Manilla tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Filipijnen inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Trb. 2011, 67 en Trb. 2012, 245), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 152225);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 4 januari 2012 te Dhaka tot stand gekomen Administratief Akkoord tussen de Nederlandse Minister voor Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking en de Afdeling Economische Betrekkingen van het Ministerie van Financiën van de Volksrepubliek Bangladesh inzake het project "Char Development and Settlement Project IV (CDSP IV)" (Trb. 2012, 217) (griffienr. 152237);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 10 september 2010 te 's-Gravenhage tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (Trb. 2010, 279 en Trb. 2013, 3), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 152234);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken d.d. 4 februari 2013 (griffienr. 152118.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Buitenlandse Zaken d.d. 31 januari 2013 (griffienr. 152109.02);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 februari 2013 (griffienr. 152252);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 7 en 8 februari 2013 te Brussel (griffienr. 152251);

een, van alsvoren, houdende mededeling van de op 29 oktober 2012 te 's-Gravenhage tot stand gekomen in nota's vervatte verdrag tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van militair- en burgerpersoneel van de Amerikaanse Strijdkrachten tijdens militaire training en oefeningen op de Nederlandse Antillen en Aruba (Trb. 2012, 206) (griffienr. 152250);

een, van alsvoren, inzake wijziging van de Bijlagen A en B bij de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR); Genève, 1 oktober 2012 (griffienr. 152249);

een, van alsvoren, inzake Coöperatie- en Verificatiemechanisme-rapport Roemenië (griffienr. 152247);

een, van alsvoren, ten geleide van 3 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening einde-afval-criteria koperschroot (griffienr. 152246);

een, van alsvoren, ten geleide van 4 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling eHealth Actie Plan 2012–2020, Innovatie Gezondheidszorg voor de 21e eeuw (griffienr. 152245);

een, van alsvoren, inzake wijziging van de Bijlagen en Codes bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974; Londen, 1 november1974 (griffienr. 152268);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Europese Raad d.d. 7 en 8 februari 2013 (griffienr. 152251.01);

een, van alsvoren, inzake evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking vanuit Nederlands perspectief (griffienr. 152262);

een, van alsvoren, inzake Wijzigingen van de bijlagen I en III tot en met IX en de toevoeging van de nieuwe bijlagen X en XI bij het Protocol van 1999 inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau; Genève 4 mei 2012 (griffienr. 152263);

een, van alsvoren, inzake Staat van de Europese Unie 2013 (griffienr. 152261);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, inzake stand van zaken onderhandelingen verordening en richtlijn gegevensbescherming (griffienr. 152226);

een, van de minister voor Wonen en Rijksdienst, inzake afspraken woningmarkt (griffienr. 151678.34);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake reactie op rapport "Niet onwettig, wel onwenselijk" (griffienr. 152238);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Besluit van 18 januari 2013 in verband met het verstrekken van een vervangend opleidingsdocument bij naams- en geslachtsverandering (griffienr. 152258);

een, van de minister van Financiën, inzake voortgang onderhandelingen ESM-instrument directe herkapitalisatie van banken (griffienr. 152213);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake Regeling van de minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvering marktmodel (griffienr. 152209.1);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken uitrol slimme meters (griffienr. 147696.09);

een, van alsvoren, inzake het Besluit tot wijziging van het Besluit stralingsbescherming en enkele andere besluiten in verband met de vereenvoudiging van de wettelijke regels en de vermindering van administratieve lasten voor ondernemingen die met ioniserende straling werken en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten (griffienr. 152232);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake brief kwaliteit, toezicht, handhaving kinderopvang en twee rapporten inzake toezicht en handhaving (griffienr. 152242);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake samenvattend rapport NZa Uitvoering AWBZ 2011 (griffienr. 152220);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake voorhang Wet geneesmiddelen (griffienr. 151836.01).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Duurzame visserij: terugblik (griffienr. 152203);

een, van alsvoren, ten geleide van het EU-trendrapport 2013; Ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie (griffienr. 152204);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief aan de Tweede Kamer d.d. 12 februari 2013 inzake EU-trendrapport 2013; Ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie d.d. 12 februari 2013 (griffienr. 152204.01).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van L.G., inzake bezwaarschrift van Saint James School of Medicine Bonaire van 28 januari 2013 tegen de beschikking van de minister van OCW van 6 december 2012 (griffienr. 152269).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van R.S., inzake alternatief bezuinigingsvoorstel fysiotherapie BES (griffienr. 151979.23);

een, van R.S., inzake fysiotherapie BES (griffienr. 151979.22).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Koninkrijksrelaties en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van S.D. en B.J.S. te D.H., inzake geweld, vandalisme, doodslag en mishandelingen (griffienr. 152216).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van B.W., inzake huurverhoging (griffienr. 149553.89);

een, van J.O., inzake scheefhuren (griffienr. 149553.90);

een, van J.V., te 's-H, inzake scheefwonen (griffienr. 149553.88);

een, van H.d.B., inzake huurverhoging voor hogere inkomens en middeninkomens (griffienr. 149553.87);

een, van N., inzake huurverhoging (griffienr. 151678.30);

een, van L.D., inzake protest tegen wetsvoorstel van minister Stef Blok (griffienr. 151677.27);

een, van R.M. en R.M.T., inzake huren (griffienr. 149553.92);

een, van J.A.J.J. te Z., inzake huurverhogingen (griffienr. 149553.93);

een, van P.G. te C., inzake huren (griffienr. 151678.38);

een, van B.R.H. te D.B., inzake woonakkoord (griffienr. 149553.99);

een, van H.d.B., inzake extra huurverhoging (griffienr. 149553.98);

een, van P.v.O. te B.o.Z., inzake minister Blok (griffienr. 149553.97);

een, van A.H.S. te H., inzake de wet scheef wonen (griffienr. 149553.96);

een, van E.A.D., inzake huurverhoging (griffienr. 151678.41);

een, van H.B., inzake huur (griffienr. 151678.37).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste comissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van G.v.K. te U., inzake de hypotheekregels (griffienr. 152230.01);

een, van G.v.K. te U., inzake de hypotheekregels (griffienr. 152230);

een, van M.v.d.H. te S., inzake scheefwonen / inkomensafhankelijke huurverhoging verhuurdersheffing (griffienr. 151678.32);

een, van P. d.J. te U., inzake huren (griffienr. 151678.35);

een, van H.v.G., inzake huren (griffienr. 151678.36);

een, van M.J.R., inzake inkomens afhankelijke huurverhoging (griffienr. 151678.42);

een, van M.K., inzake verhuurdersheffing (griffienr. 151678.40);

een, van T.M., inzake huurverhogingen (griffienr. 151678.39).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin en voor Financiën;

een, van E.N.,inzake BTW verbouwing (griffienr. 152236).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van P.V., inzake de zondagverruiming (griffienr. 151653.03);

een, van TH.B., inzake Warmtewet (griffienr. 152177.01);

een, van R.H.,inzake rechten en nrs. (griffienr. 152240).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken;

een, van R.B.M. te W., inzake het beschikbaar stellen van de pil van dryon (griffienr. 152184);

een, van L.K., inzake rookverbod (griffienr. 152235).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van I.D., inzake zorg en wonen (griffienr. 152218).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.