Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 13, item 4

4 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om wetstechnische gebreken te herstellen, om de mogelijkheid tot afwijking van de wet bij lagere regelgeving in bepaalde gevallen te beëindigen, om uitgewerkte overgangsbepalingen te schrappen en het nog geldend overgangsrecht over te brengen naar de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en om de naamgeving van de ministeries aan te passen (33336);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2013 (33400-I);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2013 (33400-IIA);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 (33400-IIB);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en van het Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2013 (33400-III);

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013 (33400-IV);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (33400-VI);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (33400-VIII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (33400-X);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 (33400-XII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (33400-XV);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 (33400-XVI);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 (33400-A);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013 (33400-B);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (33400-C);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 (33400-H);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 (33400-J);

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel (33452);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480-I);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480-III);

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480-IV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480-V);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480-VI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480-VII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480-VIII);

Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480-IXA);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480-IXB);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480-X);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480-XII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480-XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480-XV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480-XVI);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480-B);

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480-C);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480-F);

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33480-H).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling CARS 2020: Actieplan voor een concurrerende en duurzame Europese automobielindustrie (griffienr. 151880);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Europese Raad van 13 en 14 december 2012 (griffienr. 151824.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 11 december 2012 (griffienr. 151737.03);

een, van alsvoren, ten geleide van het Werkprogramma AIV 2013 (griffienr. 151951);

een, van alsvoren, ten geleide van zes fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling interne energiemarkt (griffienr. 151962);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel – onderzoek Referentiekader geldboetes (griffienr. 149921.02);

een, van alsvoren, inzake voortgangsbericht vorming nationale politie (griffienr. 151813.01);

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, ten geleide van het ontwerpbesluit in verband met de verrekeningsbevoegdheid door de raad voor rechtsbijstand bij een proceskostenveroordeling (griffienr. 151877);

een, van alsvoren, ten geleide van het ontwerpbesluit aanpassing vergoeding vervolgaanvragen vreemdelingen (griffienr. 151942);

een, van alsvoren, ten geleide van een brief van 21 december 2012 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake regeling langdurig verblijvende kinderen (griffienr. 151941);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van een afschrift van een brief over start procedure samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht (griffienr. 151849);

een, van alsvoren, inzake voortgangsrapportage Curaçao en achtste voortgangsrapportage Sint-Maarten (griffienr. 149928.02);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels omtrent experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo (Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022);

een, van de minister van Financiën, inzake Uitkomsten Financieel Stabiliteitscomité (griffienr. 151973);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Ecofin Raad en Eurogroep van 12 en 13 december 2012 te Brussel (griffienr. 151824.02);

een, van alsvoren, inzake aanbieding Outlook 2013 (griffienr. 151948);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake voorhang van het ontwerpbesluit houdende uitvoering van de Wet wegvervoer goederen en houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Besluit wegvervoer goederen) (griffienr. 151972);

een, van alsvoren, inzake Zesde tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, voorhang (griffienr. 151879);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het Besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging (griffienr. 151878);

een, van alsvoren, ten geleide van de derde rapportage voortgang NSL (griffienr. 151945);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake Regeling van de minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van marktmodel (griffienr. 151855);

een, van alsvoren, inzake voorhang ontwerpbesluit tot implementatie richtlijn 2011/70/Euratom (griffienr. 151856);

een, van alsvoren, inzake evaluatie experimentenwet Bedrijveninvesteringszones (griffienr. 151961);

een, van alsvoren, inzake uitstelbrief BNC-fiche (griffienr. 151922);

een, van alsvoren, inzake uitstelbrief BNC (griffienr. 151921);

een, van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake SUWI-jaarplannen 2013 (griffienr. 151944);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (griffienr. 151974);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake uitstel BNC-fiche over de herziening van de tabaksproductenrichtlijn (griffienr. 151930).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief d.d. 17 december 2012 aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, betreffende Aanvaarding verzoekonderzoek passend onderwijs (griffienr. 151864);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief d.d. 18 december 2012 aan de Tweede Kamer, inzake Verzoekonderzoek Visie op de krijgsmacht en vervanging F-16 (griffienr. 151871);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief d.d. 18 december 2012 aan de Tweede Kamer inzake vastgoedplan Defensie (griffienr. 151872).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van B.E., inzake prostitutiehandel op Bonaire (griffienr. 151970);

een, van B.E., inzake zelfbeschikkingsrecht van de Tweede Kamer (griffienr. 151971).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van D.A.W.L. te R., inzake rechten van het kind in Nederland (griffienr. 151955).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van J.S.M. te B., inzake de verhuurdersheffing (griffienr. 151678.20);

een, van H.H.A. te D., inzake verhuurdersheffing (griffienr. 151678.22).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Financiën en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van A.C.G. te E., inzake uitstellen van de btw-heffing voor aanvullende patiëntenzorg wegens nog niet volledig uitgedokterde uitvoeringsproblemen (griffienr. 151838.01);

een, van E.d.W., inzake btw-heffing over acupunctuurbehandelingen door artsen (griffienr. 150868.44).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Financiën en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van J.S. te H., inzake verbinding N206-N205/A4 (griffienr. 151958).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening;

een, van H.Z., inzake Wet verbod pelsdierhouderij (30826) (griffienr. 151267.09);

een, van R.v.d.S., inzake voorstel tot het verbod op nertsenfokkerijen (griffienr. 151267.11);

een, van K.d.B., inzake economie (griffienr. 151920).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken;

een, van W.Chr.V. te H., inzake Europa en de crisis (griffienr. 151957).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Economische Zaken en voor Financiën;

een, van R.S. te A., inzake schandalige behandeling van huurders (griffienr. 151866).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van C.D.E., inzake AOW-leeftijdsverhoging (griffienr. 151859).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van A. te M., inzake uitzetting naar het land van herkomst van zijn ouders (griffienr. 151754.02).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.