8 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland) (32154);

Aanpassing van de wetgeving en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) (32426);

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en enkele andere wetten in verband met aanpassingen in het nabestaandenpensioen, een vergoeding voor deelname van leden van de Eerste Kamer aan internationale parlementaire assemblees en enkele technische wijzigingen (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2011) (32581);

Wijziging van de Wet op het overleg huurders-verhuurder en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (uitbreiding geschillenbeslechting huurcommissie) (32586);

Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (flexibeler maken kwaliteitskorting) (32694);

Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (32701);

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs (32770);

Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet (32777);

Wijziging van de Comptabiliteitswet 2011 in verband met de wijziging van een aantal begrotingen en enkele technische aanpassingen (Vijfde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001) (32792);

Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (32815);

Invoering van de verplichting voor scheepseigenaren om een verzekering te hebben voor het schip en hiervan een bewijs aan boord te hebben ter uitvoering van Richtlijn nr. 2009/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 betreffende de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen (PbEU L 131) (Wet verzekering zeeschepen) (32835);

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen) (32846);

Wijziging van Boek 1 BW tot aanpassing van artikel 97 en reparatie van enkele technische onvolkomenheden die zijn opgetreden bij de totstandkoming van de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) (32870);

Wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek inzake aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (32875).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ten geleide van een afschrift van hun brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 6 oktober 2011, inzake economische groei (griffienr. 149260);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake deponering gewaarmerkte Friese vertaling Europese verdragen (griffienr. 149295);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van zeven fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. mededeling voorstel Gemeenschappelijk standpunt Busan (griffienr. 149302);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Europese Raad en de Eurozone Top van respectievelijk 17 en 18 oktober 2011 te Brussel (griffie nr. 149303);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van een lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover wordt onderhandeld, met als peildatum 30 september 2011 (griffienr. 149304);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van de op 12 mei 2011 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en Overnameovereenkomst) met Uitvoeringsprotocol (Trb. 2011, 127), alsmede een toelichtende nota bij deze Overeenkomst (griffienr. 149315);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake beleidsbrief evaluatie hoofdstuk X PW: de klachtenbehandeling door de politie en de Kmar (griffienr. 149264);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het jaarverslag 2010 (griffienr. 149310);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Eurogroep van 3 oktober 2011 te Luxemburg (griffienr. 149215.01);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ten geleide van het ontwerp algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit bodemkwaliteit (griffienr. 149305);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie, inzake reactie op het rapport "drugs in lijsten" (griffienr. 148834.01);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake Rechtmatigheid Zorgverzekeringsmarkt Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2007–2011 (griffienr. 149263);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake evaluatierapport wanbetalers (griffienr. 149258);

een, van alsvoren, ten geleide van het ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I en lijst II, behorende bij de Opiumwet (griffienr. 149261);

een, van alsvoren, ten geleide van het werkprogramma van de Gezondheidsraad 2012 (griffienr. 149265).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de directeur van het Kabinet der Koningin, houdende mededeling van de goedkeuring door H.M. de Koningin van een aantal door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen (griffienr. 149336);

een, van het Sociaal en Cultureel Planbureau, ten geleide van het SCP-rapport Kinderen en internetrisico's van dr. Nathalie Sonck en prof. dr. Jos de Haan (griffienr. 149266).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van F.H.S. te S., inzake onterechte gevangenishouding en aanhouding (griffienr. 149188).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van I.K.B., inzake id-kaart (griffienr. 149201.01);

een, van A.W.P.v.d.B.M. te A., inzake bezwaarschrift (griffienr. 149201.02);

een, van F.J.A.t.W. te E., inzake id-pasje (griffienr. 149201.06).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van R.M., inzake titanenstrijd bepaalt toekomst Nederland (griffienr. 149272).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

een, van prof. P.C.v.d.N. te D., inzake crisistheorie (griffienr. 149259).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en voor Financiën;

een, van E.v.H. te U., inzake moeder met vasculaire dementie (griffienr. 149271).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van G.S.B. te G., inzake een verzoek om kwijtschelding van een belastingschuld (griffienr. 149343).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor de Verzoekschriften;

een, van drs. P.N.M.K. te O., inzake parlementaire enquêtecommissie (griffienr. 147864.05).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de Parlementaire commissie Onderzoek Privatisering Verzelfstandiging Overheidsdiensten.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven