9 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG (31452);

Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie) (31832);

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs (31997);

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit (32264);

Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht) (32389);

Goedkeuring van de op 9 november 2009 te Jakarta totstandgekomen Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82) (32431);

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad (Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad) (32612);

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget (32798);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (Incidentele suppletoire begroting EFSF) (33029).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld aan de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, inzake eindevaluatie Nederlandse bijdrage van ISAF 2006–2010 (griffienr. 149241);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie, inzake Nederlandse bijdrage aan United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS) (griffienr. 149246);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 10 oktober 2011 (griffienr. 149249);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 11 oktober 2011 (griffienr. 149248);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende goedkeuring van het op 30 april 2008 te Tunis tot stand gekomen verdrag tot oprichting van de Afrikaanse faciliteit voor juridische ondersteuning (Trb. 2011, 36 en 153), alsmede een toelichtende nota bij het verdrag (griffienr. 149237);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. mededeling en verordening digitale tachograaf (griffienr. 149212);

een, van alsvoren, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (griffienr. 149247);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften alsmede de bijlage bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk het Transactiebesluit 1994 in verband met onder meer een verhoging van de tarieven (griffienr. 149208);

een, van de minister voor Immigratie en Asiel, inzake voorhang ontwerpbesluit mvv-vrijstellingen Eerste Kamer (griffienr. 149205);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (uitbreiding geschillenbeslechting huurcommissie) (griffienr. 149206);

een, van alsvoren, inzake commissie van onderzoek Curaçao (griffienr. 149233);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake nahang Regeling vaststelling programma's van eisen PO en bekostiging materiële instandhouding 2012 (griffienr. 149214);

een, van alsvoren, inzake Trends in beeld 2011 (griffienr. 149217);

een, van alsvoren, ten geleide van het Besluit tot wijziging van het Bekostigingsbesluit W.V.O. en het Formatiebesluit W.V.O. in verband met de telling van leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst en enkele technische aanpassingen (griffienr. 149228);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en Informele Ecofin-raad van 16 en 17 september 2011 te Wroclaw, Polen (griffienr. 149107.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin-raad van 3 en 4 oktober 2011 te Luxemburg (griffienr. 149215);

een, van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ten geleide van het werkprogramma Actal 2012 (griffienr. 149203);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake evaluatie WIJ (griffienr. 149216);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het ontwerpbesluit houdende wijziging van de percentages van het drempel- en het toetsingsinkomen voor de berekening van de zorgtoeslag (Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag) (griffienr. 149173);

een, van alsvoren, inzake Ministerieel Plan Bloedvoorziening (griffienr. 149243);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake voorhang inzake contracteerruimte AWBZ 2012 (griffienr. 149204);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief over ADL-assistentie (griffienr. 148909.02).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van het hoofd afdeling Goed Bestuur van het ministerie van Buitenlandse Zaken, inzake uitnodiging kandidaten verkiezingswaarnemingsmissie Kyrgyzstan (griffienr. 149227).

De Voorzitter stelt voor, deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften;

een, van F.P. te S., inzake Noodwet Kosten ID-kaart (33011) (griffienr. 129234).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van C.v.F., inzake visserijbeleid, de NL "Green Deal" en de nieuw Braziliaanse bosbouwwet (griffienr. 149240).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

een, van P.P., inzake evaluatie met betrekking tot PTT/ Kon. PTT Nederland (griffienr. 147864.04).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de Parlementaire commissie Onderzoek Privatisering Verzelfstandiging Overheidsdiensten.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven