Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 15 juni 2010:

Raming der voor de Eerste Kamer in 2011 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten (LXXXVII);

b. de stemming over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 15 juni 2010:

Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versterking positie leveranciers uit het MKB) (31531);

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 29 juni 2010:

Tijdelijke verruiming van de mogelijkheid in artikel 668a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan in verband met het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongeren (32058);

d. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 5/6 juli 2010 in plaats van op 22 juni 2010:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid) (32052);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin te doen plaatsvinden op 14 september 2010:

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering) (32150).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken en de Raad Buitenlandse Zaken (incl. Ontwikkelingssamenwerking) van 14 juni 2010 (griffienr. 146581);

een, van alsvoren, ten geleide van 5 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Raadsbesluit tot verlening EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen en garanties voor projecten buiten de Europese Unie (griffienr. 146577);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake voorhangprocedure Ontwerpbesluit onderstand BES (griffienr. 146420.01);

een, van alsvoren, inzake besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers (griffienr. 146575);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het Strategisch Plan KNAW 2010-2015 (griffienr. 146557);

een, van alsvoren, ten geleide van het jaarverslag TNO 2009 (griffienr. 146555);

een, van alsvoren, inzake voorhang van de Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008-2013 in verband met onder meer de borging van het experiment vmbo-mbo2 (griffienr. 146570);

een, van alsvoren, inzake voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met de vaststelling van de criteria voor de evaluatie van de landelijke publieke media-instellingen (griffienr. 146584);

een, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, ten geleide van het ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (verhoging van het bedrag waarmee de normhuur wordt verhoogd tot de basishuur) (griffienr. 146571);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma (griffienr. 146547);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de rapportage IWI "Arbeidsontwikkeling in beeld" (griffienr. 146569);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van een ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (griffienr. 146563);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van de brief NZA Voorlopige contracteerruimte AWBZ 2011 (griffienr. 146562).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

2. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2009 (griffienr. 146553);

een, van de directeur-generaal van de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het jaarverslag IB-Groep 2009 (griffienr. 146550);

een, van de Nationale ombudsman, ten geleide van een afschrift van zijn brief van 1 juni 2010 inzake uitkomsten voor de zogenaamde "oude groep" veteranen met een posttraumatische stressstoornis (griffienr. 146548).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van P.D.P.S. te Udon Thani (Thailand), inzake dalende euromunt in het buitenland (Thailand) (griffienr. 146574).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van J.P.M.Z. te W., inzake migratiehandel (griffienr. 146520).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Justitie;

een, van A.v.d.T., inzake ouderenkorting NS (griffienr. 146561).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Verkeer en Waterstaat;

een, van J.v.L. te C., inzake getuigenverhoor ondanks zware depressie (griffienr. 146578).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven