Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (versoepeling uitzondering verbod van mededingingsafspraken) (31531).

(Zie vergadering van 8 juni 2010.)

De voorzitter:

Ik heet de initiatiefnemers de heren Ten Hoopen en Aptroot en mevrouw Vos, hun adviseur de heer Keulen en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die namens de regering bij deze stemming aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Sylvester (PvdA):

Voorzitter. De fractie van de PvdA heeft met belangstelling en sympathie kennis genomen van de overwegingen die ten grondslag liggen aan dit initiatiefwetsvoorstel. Naar de mening van mijn fractie waren de indieners overtuigend in hun beantwoording en heeft de Kamer een belangrijke toezegging gekregen op het verzoek om een snelle evaluatie te houden. Daarmee wordt naar het oordeel van de PvdA-fractie de positie van de leveranciers uit het MKB versterkt. Mijn fractie zal dan ook voor dit initiatiefwetsvoorstel stemmen.

Mevrouw Kneppers-Heijnert (VVD):

Voorzitter. De VVD-fractie heeft bij dit wetsvoorstel de verschillende aspecten zorgvuldig afgewogen. Enerzijds was er de vraag of dit wetsvoorstel de Europese toets zou kunnen doorstaan. Mijn fractie had er de voorkeur aan gegeven als de omzetgrens erin terug was gebracht. Wellicht biedt dat in de toekomst een betere bescherming tegen rechtsonzekerheid. Anderzijds beseft mijn fractie maar al te goed dat het MKB de motor is van het bedrijfsleven en de enige sector waar de werkgelegenheid groeit. Op het punt van de rechtsonzekerheid zijn er vorige week in het debat twee belangrijke toezeggingen gedaan. De eerste is gedaan door de minister van Economische Zaken. Zij heeft functioneel toegezegd dat deze wet wordt geëvalueerd. De tweede is een wat buitenparlementaire toezegging en gedaan door het MKB, dat de Kamer geïnformeerd heeft dat het de leden uitgebreid zal informeren over de grenzen van de samenwerkingsmogelijkheden en de eis dat er geen invloed mag zijn op de interstatelijke handel.

Dit alles overwegend, heeft mijn fractie na rijp beraad besloten om haar steun te geven aan dit wetsvoorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, de PvdA en de Fractie-Yildirim voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven