Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 4, pagina 98-101

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en de Invorderingswet 1990 in verband met de invoering van de opdrachtgevers aansprakelijkheid en de kopersaansprakelijkheid in de confectiesector en invoering van een vrijwaringsregeling in de ketenaansprakelijkheid (25035);

Bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten) (27775);

Wijziging van de Provinciewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur (Wet dualisering provinciebestuur) (28384);

Goedkeuring van het op 5 juni 2001 te Luxemburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol I en II en briefwisseling (Trb. 2001, 136) (28259);

Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het opheffen van de afzonderlijke kas van het Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden (opheffing kas zeelieden) (28478).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een overzicht van wetsvoorstellen waarvan het kabinet afhandeling door één of beide Kamers voor het kerstreces gewenst acht (griffienr. 129007.1);

een, van alsvoren, inzake de tijdige indiening van fiscale en andere wetsvoorstellen door het kabinet (griffienr. 127515.4);

een, van alsvoren, ten geleide van een Koninklijk besluit d.d. 16 oktober 2002, nr. 02.004774, houdende het verlenen van ontslag aan dr. E.J. Bomhoff als vice-minister-president en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan mr. H.Ph.J.B. Heinsbroek als minister van Economische Zaken (griffienr. 129156.1);

een, van alsvoren, inzake het ontslag van alle ministers en staatssecretarissen (griffienr. 129156);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het op 26 november 2001 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot nadere wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen, met Slotprotocol, ondertekend te Wenen op 1 september 1970, zoals gewijzigd bij Protocol ondertekend te 's-Gravenhage op 18 december 1989 (Trb. 2002, 3), alsmede een toelichtende nota bij dit Protocol (griffienr. 129120);

een, van alsvoren, inzake Werkplan Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht (2003) (griffienr. 129129);

een, van alsvoren, ten geleide van het op 26 november 2001 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht en van schenkingen (Trb. 2002, 27), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 129139);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 21 en 22 oktober 2002 (griffienr. 128000.17);

een, van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, inzake onderzoeksrapport "Dutch co-financing agencies and their support activities in the field of standardization, certification, and labelling" (griffienr. 129114);

een, van de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van acht fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling nieuwe commissievoorstellen inzake o.a. goedkeuring van het nieuwe financieel reglement (griffienr. 128002.20);

een, van alsvoren, ten geleide van de drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling nieuwe commissievoorstellen inzake o.a. bestrijding van corruptie in de privésector (griffienr. 128002.21);

een, van de minister van Justitie en de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, ten geleide van de geannoteerde agenda plus documenten voor de JBZ-raad van 14 en 15 oktober 2002 (griffienr. 129089.2);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake handleiding artikel 12 Financiële-verhoudingswet (griffienr. 129169);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, inzake beleidsreactie verkenning artikel 23 GW Onderwijsraad (griffienr. 128837.1);

een, van alsvoren, ten geleide van de programma's van eisen voor het basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging voor het jaar 2003 (griffienr. 129109);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van een verslag van de Ecofin-raad van 8 oktober 2002 te Luxemburg (griffienr. 128003.16);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake mededeling van plaatsing van de Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds en toelichting in de Staatscourant (griffienr. 129180);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake de evaluatie van de eerste fase van de integrale herziening van de huurprijswetgeving (griffienr. 128567.5);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van een ontwerp-AMvB houdende vaststelling van regels met betrekking tot het beheer van autobanden, alsmede wijziging van een aantal andere besluiten (Besluit beheer autobanden) (griffienr. 129128);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport over de taak, samenstelling, inrichting en werkwijze van de Technische commissie bodembescherming, periode 1996-2001 (griffienr. 129178);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake Nationaal verkeers- en vervoersplan (griffienr. 129140);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake instelling adviescommissie overschakeling van analoge naar digitale distributie van televisie via de ether (griffienr. 129163);

een, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, inzake tarieven destructie derde en vierde kwartaal (griffienr. 128152.2);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van adviesvoornemens SER 2003 (griffienr. 129153);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake voortgang arbokennisinfrastructuur (griffienr. 129152);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het RMO-advies "Werken aan balans" (griffienr. 129119).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, inzake ratificering van wetsvoorstel 27672 (Goedkeuring van de op 22 juni 2000 te Cotonou tot stand gekomen Partnerschapsovereenkomst tussen de Staten van Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten) (griffienr. 129138);

een, van de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, ten geleide van de studie Stedelijke bewegingsruimte. Over veranderingen in stad en land (griffienr. 129141);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een aangepast overzicht van nog te publiceren rapporten in 2002 (griffienr. 125704.6);

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van dr. U. Doedens en anderen te Wassenaar, inzake protest tegen een eventuele militaire actie van de Verenigde Staten tegen de staat Irak (griffienr. 129154).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van Adviesraad Internationale Vraagstukken te Den Haag, ten geleide van het evaluatieverslag van de eerste raadsperiode (griffienr. 129182).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, voor Europese samenwerkingsorganisaties, voor Ontwikkelingssamenwerking, voor Defensie en voor Justitie;

een, van Coördinatie Commissie van Afghanen in Nederland te Den Haag, ten geleide van een verklaring van asielzoekersbetoging in verband met het vreemdelingenbeleid van de Nederlandse regering (griffienr. 129122);

een, van B. Colijn, inzake waarden en normen (griffienr. 129123).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat;

een, van Centrale Vereniging Bloemendetailhandel te Ede, inzake wetsvoorstel 27809 (Consumptiegoederen) (griffienr. 129092.1).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Justitie;

een, van K. Boender te Bergen op Zoom, inzake actieve vrijwillige militaire dienst in Israël (griffienr. 129125);

een, van Provinciale Staten van Zuid-Holland, inzake ontwerpherindelingsadvies Westland (griffienr. 129165).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat;

een, van Rehoboth te Ede, inzake wetsvoorstel 27728 (Regeling leerlinggebonden financiering) (griffienr. 128240.49);

een, van Federatie van Ouderverenigingen te Utrecht, inzake alsvoren (griffienr. 128240.50);

een, van Nederlandse Katholieke Oudervereniging, inzake alsvoren (griffienr. 128240.51);

een, van Gemeentelijk Pedologisch Instituut te Amsterdam, inzake alsvoren (griffienr. 128249.52).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Onderwijs;

een, van de gemeenteraad van Groningen, inzake wetsvoorstel Afschaffing van de onroerende-zaakbelastingen (griffienr. 129035.1);

een, van burgemeester en wethouders van Lopik, inzake alsvoren (griffienr. 129035.2);

een, van burgemeester en wethouders van Tubbergen, inzake alsvoren (griffienr. 129035.3).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Financiën en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat;

een, van J.Y. Groeneveld te Kasterlee (België), inzake wetsvoorstel 28259 (nieuw belastingverdrag tussen Nederland en België) (griffienr. 128803.1).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van burgemeester en wethouders van Warmond, ten geleide van een motie gericht tegen het regeringsvoornemen tot afschaffing van de onroerendezaakbelastingen woningen/particulieren (griffienr. 129035.4).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Financiën en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat;

een, van J.I. Hen te Bovenkarspel, inzake de besluitvorming in verband met de toekenning van de Maror-gelden die indertijd genomen zijn (griffienr. 129179).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Financiën en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van Platform Leefmilieu Regio Schiphol te Amstelveen/Uithoorn, inzake opheldering betekenis motie-Baarda (27603 EK nr. 88k) (griffienr. 127752.60);

een, van Vereniging Dorp Vijfhuizen, inzake problematiek uitbreidingsplannen Schiphol (griffienr. 129151);

een, van de gemeente Amsterdam, inzake aanvullende inspraak Schiphol 2003 (griffienr. 127752.61).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat;

een, van TotalFinaElf te Den Haag, inzake kleineveldenbeleid en herstructurering Gasgebouw (griffienr. 128946.2).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Economische Zaken en voor Financiën;

een, van H. Wijga te Amsterdam, inzake het terugdraaien van het besluit van het verbod op de nertsfokkerij (griffienr. 129142).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

een, van N.G. Bos te Nieuw-Bergen, inzake wetsvoorstel 28430 (AOW) (griffienr. 128930.1);

een, van Sociaal-Economische Raad te Den Haag, ten geleide van het advies met betrekking tot wetsvoorstel 27224 (verruiming zeggenschap werknemers over arbeidstijden) (griffienr. 127661.4).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde te Eindhoven, inzake het rapport "Verwijsfunctie bedrijfsarts" (griffienr. 129117).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van F. Versteeg te Amsterdam, inzake dood door schuld (griffienr. 129115);

een, van Stichting Sigarettenindustrie te Utrecht, inzake wetsvoorstel 28401 (Aanpassing Tabakswet) (griffienr. 129168);

een, van Nederlandse Vereniging voor de Sigarenindustrie te Eindhoven, inzake alsvoren (griffienr. 129168.1).

 • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van Permanente Commissie van Deskundigen in Internationaal Vreemdelingen-, Vluchtelingen- en Strafrecht te Utrecht, inzake commentaar JBZ-raad 14 en 15 oktober 2002 (griffienr. 129127).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de bijzondere commissie voor de JBZ-Raad;

een, van AEDES Vereniging van Woningcorporaties te Hilversum, inzake wetsvoorstel 28064 (Invoeringswet titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) (griffienr. 128567.4).

 • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de bijzondere commissie voor de Herziening van het Burgerlijk Wetboek en voor de vaste commissie voor Volkshuisvesting;

een adres, van N. Sharansi te Amsterdam, inzake een verzoek om kwijtschelding van een betalingschuld (griffienr. 129116);

een adres, van A.J. Roodenburg-van der Walt te Hoogerheide, inzake een verzoek om kwijtschelding van een belastingschuld over 2002 (griffienr. 129181).

 • Deze adressen zijn in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften.

De voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.