Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 4, pagina 43-44

4de vergadering

Dinsdag 29 oktober 2002

13.30 uur

Voorzitter: Braks

Tegenwoordig zijn 71 leden, te weten:

Baarda, De Beer, Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den Berg, Bierman, Bierman-Beukema toe Water, De Blécourt-Maas, De Boer, Boorsma, Braks, Broekers-Knol, Van den Broek-Laman Trip, Van Bruchem, Castricum, Dees, Doesburg, Dölle, Dupuis, Eversdijk, Van Gennip, Ginjaar, Groen, Hessing, Van Heukelum, Hofstede, Holdijk, Van den Hul-Omta, Jaarsma, De Jager, Jurgens, Ketting, Kneppers-Heijnert, Kohnstamm, Van Leeuwen, Lemstra, Lodders-Elfferich, Luijten, Lycklama à Nijeholt, Maas-de Brouwer, Meindertsma, Pastoor, Platvoet, Le Poole, Pormes, Rabbinge, Rensema, Roscam Abbing-Bos, Rosenthal, Van Schijndel, Schoondergang-Horikx, Schuurman, Schuyer, Stekelenburg, Stevens, Swenker, Tan, Terlouw, Van Thijn, Timmerman-Buck, Varekamp, Ter Veld, De Vries, Van Vugt, Walsma, Werner, Witteveen, Woldring, De Wolff, Wolfson en Zwerver,

en de heren Donner, minister van Justitie, Kamp, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mevrouw Van Ardenne-van der Hoeven, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, en de heer Wijn, staatssecretaris van Economische Zaken.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Van der Linden, Van Eekelen en Ruers, wegens verblijf buitenslands;

Van der Lans, wegens bezigheden elders.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Ingekomen zijn vijf beschikkingen van de voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te weten:

  • - een, houdende aanwijzing van de leden van de Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie;

  • - een, houdende aanwijzing van leden en plaatsvervangende leden van de OVSE-Assemblee;

  • - een, houdende aanwijzing van leden en plaatsvervangende leden van de Noord-Atlantische Assemblee;

  • - een, houdende aanwijzing van leden en plaatsvervangende leden van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad;

  • - een, houdende aanwijzing van de heer Palm tot plaatsvervangend lid van de Noord-Atlantische Assemblee in plaats van de heer Wijnschenk.

De bijzonderheden zullen als noot in de Handelingen worden opgenomen. Ingekomen stukkenDe beschikkingen liggen op de griffie ter inzage. Ik stel voor, deze beschikkingen voor kennisgeving aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

(De noot is opgenomen aan het eind van deze editie)1

De voorzitter:

De overige ingekomen stukken staan op een lijst, die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan, dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.)

De voorzitter:

Aangezien voor het voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen, de verschillende verdragen die ter stilzwijgende goedkeuring zijn voorgelegd en de algemene maatregelen van bestuur die zijn voorgehangen en gedrukt onder de nrs. 23908 (R1519), nr. 57, 28474, 28502, 28504, 28513, 28514, 28611 (R1726) en 28616 de termijn is verstreken, stel ik vast dat wat deze Kamer betreft aan uitdrukkelijke goedkeuring van dit voornemen, deze verdragen en algemene maatregelen van bestuur geen behoefte bestaat.

Ik stel aan de Kamer voor, de volgende wetsvoorstellen tot nader orde van de agenda af te voeren:

  • - Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en de Invorderingswet 1990 in verband met de invoering van de opdrachtgeversaansprakelijkheid en de kopersaansprakelijkheid in de confectiesector en invoering van een vrijwaringregeling in de ketenaansprakelijkheid (25035);

  • - Wijziging van de Wet toezicht belegginginstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 met het oog op het opheffen van enige verschillen tussen deze wetten en het in die wetten expliciteren van integriteit als onderwerp van toezicht, Voorzitteralsmede in verband met enige noodzakelijke technische aanpassingen (Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten) (28373).

Aldus wordt besloten.

De voorzitter:

Ik stel aan de Kamer voor, het wetsvoorstel Wijziging van de Rijksoctrooiwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaad- en Plantgoedwet ten behoeve van de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (26568, R1638) controversieel te verklaren. Dit gebeurt op verzoek van de fracties van de VVD, de ChristenUnie en de SGP.

Daartoe wordt besloten.