Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 28, pagina 1296-1297

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Bankwet 1998 (26233);

Wijziging van de wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering) (26336).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer inzake verslag van een informele bijeenkomst op 14 april in Brussel van het Franse en het Finse staatshoofd, de regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Unie en de voorzitter van de Europese Commissie (griffienr. 123728);

een, van alsvoren, inzake aanvulling van de algemene vlaginstructie voor de rijksoverheid met de datum van 15 augustus vanwege de historische betekenis van deze dag als het formele einde van de Tweede Wereldoorlog (griffienr. 123772);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de Human Rights Reference Handbook (griffienr. 123737);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Algemene Raad van 26/27 april 1999 (griffienr. 123743);

een, van alsvoren, ten geleide van een overzicht van verdragen in voorbereiding (griffienr. 123744);

een, van alsvoren, inzake rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen (griffienr. 123766);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, inzake aanvulling op de geannoteerde agenda van het Uitvoerend Comité Schengen van 28 april 1999 (griffienr. 123730.1);

een, van alsvoren, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (griffienr. 123752);

een, van alsvoren, ten geleide van twee ontwerpbesluiten van de Raad met betrekking tot de overdracht van bepaalde taken van de secretaris-generaal van de Benelux aan de secretaris-generaal van de Raad als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam (griffienr. 123767);

een, van alsvoren, ten geleide van een gewijzigd besluit (SCH/Com-ex (99)11, tweede herz.), houdende de vaststelling van de tekst van de Overeenkomst inzake samenwerking in procedures wegens inbreuken op de verkeerswetgeving en bij de tenuitvoerlegging van terzake opgelegde geldelijke sancties (agendapunt 14) (griffienr. 123730.2);

een, van de minister van Justitie, inzake instelling bijzondere leerstoel Criminalistiek (griffienr. 123738);

een, van de staatssecretaris van Justitie, inzake voorstel voor een gemeenschappelijk optreden inzake de verstrekking van praktische steun bij de opvang en de vrijwillige terugkeer van vluchtelingen, ontheemden en asielzoekers, inclusief noodhulp aan personen die zijn gevlucht als gevolg van de recente gebeurtenissen in Kosovo (griffienr. 123735);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van een ontwerpregeling inzake tijdelijke voorschriften in verband met de goede invoering van die wet (griffienr. 123757);

een, van de minister van Financiën en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag van de onderhandelingen over de twaalfde middelenaanvulling van IDA (IDA-12), alsmede de Nederlandse deelname hieraan (griffienr. 123760);

een, van de minister van Volks- huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het jaarverslag Bodemsanering 1998 (griffienr. 123758);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake partiële herziening PKB HSL-Zuid (griffienr. 119032.22);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van een verslag van de Arbeidsinspectie over een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en arbeidstijden bij de bezorging van kranten (griffienr. 123773);

een, van alsvoren, ten geleide van het onderzoeksrapport "Problematische schulden: zicht op het onzichtbare" (griffienr. 123761);

een, van de minister van Volks- gezondheid, Welzijn en Sport, inzake procedure ex artikel 14a van de Ziekenfondswet en artikel 39 van de WFV (griffienr. 123733).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende missive:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport "Aanpak millenniumvraagstuk en sociale zekerheid" (griffienr. 123746).

De voorzitter stelt voor, deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van Information forum Bloc-free Europe te Praag, inzake de 50ste verjaardag van de NATO (griffienr. 122347.16).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor Defensie;

een, van NOVIB te Den Haag, inzake haar reactie op de brief van minister Herfkens aan de Tweede Kamer over landenbeleid structurele bilaterale hulp (griffienr. 123741).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking;

een, van het Weens Minitheater te Den Haag, inzake het opsporen van overtredingen betreffende o.a. illegale werkers, illegale dranken e.d. (griffienr. 123764).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Justitie;

een, van burgemeester en wethouders van Hengelo, inzake de vorming van Twentestad (26353) (griffienr. 123559.3);

een, van Werkgroep Migratie Nederland te Amsterdam, inzake wetsvoorstel Remigratiewet (25741) (griffienr. 122380.6);

een, van de ondernemingsraden van de gemeenten Avereest, Brederwiede, Ommen en IJsselham, inzake voorstel tot herindeling van West-Overijssel (griffienr. 123749);

een, van de ondernemingsraad van de gemeente Born, inzake de gemeentelijke herindeling van Sittard en Geleen (griffienr. 123771).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat;

een, van NV Waterbedrijf Europoort te Rotterdam, inzake onderzoek naar de waarde van huishoudwaterprojecten in het verzorgingsgebied van WBE (griffienr. 123769).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

een, van R.W. Kembel te Paramaribo (Suriname), inzake wetsvoorstel 25757 (Wet beperking export uitkeringen) (griffienr. 122822.10).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.