10 Stemmingen Verzamelwet VWS 2016

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016) (34191). 

(Zie vergadering van 5 april 2016.) 

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Bergkamp/Van der Burg (stuk nr. 32). 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Keijzer/Bergkamp (stuk nr. 29, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 29 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bergkamp (stuk nr. 33) tot het invoegen van een onderdeel Ia. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Voortman/Keijzer (stuk nr. 22) tot het invoegen van een onderdeel 0A. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Bergkamp/Otwin van Dijk (stuk nr. 30, I) tot het invoegen van een onderdeel Da. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de fractie van Houwers ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 30 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Gerven/Leijten (stuk nr. 28, III). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 28 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Bergkamp/Van der Burg (stuk nr. 32) en de amendementen-Bergkamp/Otwin van Dijk (stuk nrs. 30, I en II) tot het invoegen van een onderdeel Da. 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen. 

De aanwezige leden van de fractie van de SP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen de onderdelen van de wet te hebben gestemd die betrekking hebben op het opheffen van het College bouw zorginstellingen. 

Naar boven