Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij de behandeling van het wetvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 (32123 V), te weten:

- de motie-Haverkamp c.s. over verbetering van de dienstverlening van diplomatieke posten (32123 V, nr. 30);

- de motie-Van Dam c.s. over verplichten van bedrijven om aan te tonen hoe hun producten tot stand zijn gekomen (32123 V, nr. 34);

- de motie-Voordewind c.s. over inzage in de productieketen van bedrijven (32123 V, nr. 39).

(Zie vergadering van 24 november 2009.)

In stemming komt de motie-Haverkamp c.s. (32123-V, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Dam c.s. (32123-V, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (32123-V, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven