Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter invoering van een verklaring van verbondenheid, en tot aanpassing van de regeling van de verkrijging van het Nederlanderschap na erkenning (30584, R1811), en over:

- de motie-Fritsma over een assimilatiecontract voor alle migranten (30854, nr. 14).

(Zie vergadering van 30 januari 2008.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Fritsma (PVV):

Voorzitter. De PVV-fractie zal tegen het wetsvoorstel en de amendementen stemmen, omdat de verklaring van verbondenheid in deze vorm een wassen neus is. Er staat namelijk geen sanctie op het niet naleven van deze verklaring, laat staan een verblijfsrechtelijke sanctie.

In stemming komt het subamendement-Van der Staaij (stuk nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor dit subamendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Dijsselbloem c.s. (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het subamendement-Van der Staaij (stuk nr. 16) en het gewijzigde amendement-Dijsselbloem c.s. (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Fritsma (30584, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven