Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over PBO's, te weten:

- de motie-Aptroot over vermelding van salarissen van bestuurs- en directieleden in begrotingen en jaarverslagen (25695, nr. 47);

- de motie-Aptroot over onafhankelijk onderzoek naar de steun voor het Productschap Dranken (25695, nr. 49);

- de motie-Ulenbelt over het doen van voorstellen voor recht op inspraak, motierecht en stemrecht (25695, nr. 50).

(Zie vergadering van 30 oktober 2007.)

In stemming komt de motie-Aptroot (25695, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aptroot (25695, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (25695, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven