Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over toekomstig sportbeleid, te weten:

- de motie-Van der Sande/Verbeet over de koppeling van sport, school en naschoolse activiteiten (30234, nr. 9).

(Zie vergadering van 29 augustus 2006.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven