Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met het omvormen van de met de inning van de omroepbijdragen belaste dienst van de Koninklijke PTT Nederland N.V. tot een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan (24648).

In stemming komt het amendement-Klein Molekamp c.s. (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Klein Molekamp (stuk nr. 10), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen Ia t/m IX en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven