Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking (24146).

(Zie vergadering van 27 september 1995.)

De voorzitter:

In de vergadering van 27 september jl. is het amendement-Rabbae (stuk nr. 7) door de regering overgenomen.

In stemming komt het amendement-Reitsma (stuk nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het AOV, de Unie 55+, de CD, het GPV, GroenLinks en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de RPF, de SGP, het GPV, de VVD, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven