10 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen en de volgende motie te doen plaatsvinden op 13 december 2011:

Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (flexibeler maken kwaliteitskorting) (32694);

Motie van het lid Strik (GroenLinks) c.s. over het tegengaan van strafrechtelijke sancties van illegaal verblijf (32694, G);

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98) (32420);

Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet (32777);

b. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 13 december 2011:

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitbreiden en verduidelijken van de mogelijkheden tot benoeming of tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs (32742);

c. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 20 december 2011:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) (32609-XIII);

d. de voortzetting van de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 19/20 december 2011:

Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES) (32473);

e. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 17 januari 2012 onder voorbehoud:

Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces (32193);

f. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 24 januari of op 31 januari 2012:

Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen (31537).

Naar boven