10 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31571);

Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten (32022);

Intrekking van de Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen (32323);

Wijziging van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, houdende aanpassing van de regeling voor het melden van ongewone voorvallen (32445);

Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met het invoeren van een regeling op grond waarvan adoptiefouders een tegemoetkoming kan worden verleend in de gemaakte kosten met betrekking tot interlandelijke adoptie (32446);

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders) (32529);

Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen (32549);

Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen van deze en enige andere wetten (32574);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) (32609-XV);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) (32609-XVI);

Wijziging van de begrotingsstaat van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen) (32609-XVII);

Voorstel van wet van de leden Verburg, Aptroot en Dijksma tot wijziging van de Wet houdende wijzing van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het verbod van mededingingsafspraken (32664);

Opheffing van het Spaarfonds AOW (32696);

Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden in verband met de uitvoering van richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 mei 2009 (PbEU 2009, L 122), houdende herschikking van richtlijn 94/45/EG, inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (32705);

Jaarverslag en slotwet van de Koning 2010 (32710-I);

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2010 (32710-IIA);

Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 2010 (32710-IIB);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2010 (32710-III);

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2010 (32710-IV);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2010 (32710-V);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2010 (32710-VI);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010 (32710-VII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2010 (32710-VIII);

Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld (IXA) 2010 (32710-IXA);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2010 (32710-IXB);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2010 (32710-X);

Jaarverslag en slotwet Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en begrotingsstaat van het Waddenfonds 2010 (32710-XI);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2010 (32710-XII);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2010 (32710-XIII);

Jaarverslag en slotwet Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2010 (32710-XIV);

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2010 (32710-XV);

Slotwet en jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2010 (32710-XVI);

Jaarverslag en slotwet Jeugd en Gezin 2010 (32710-XVII);

Jaarverslag en slotwet Wonen, Wijken en Integratie 2010 (32710-XVIII);

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2010 (32710-A);

Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2010 (32710-B);

Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2010 (32710-C);

Jaarverslag en slotwet Fonds economische structuurversterking 2010 (32710-D);

Jaarverslag en slotwet Spaarfonds AOW 2010 (32710-E);

Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2010 (32710-F);

Jaarverslag en slotwet BTW-Compensatiefonds 2010 (32710-G);

Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de Begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-I);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-III);

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-IV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-V);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-VI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-VII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-VIII);

Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-IXA);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-IXB);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-X);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-XII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-XV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-XVI);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-B);

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-C);

Wijziging van de begrotingsstaat van het diergezondheidsfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-F);

Wijziging van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-G);

Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-H).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 23 en 24 juni 2011 te Brussel (griffienr. 148773);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 juni 2011 (griffienr. 148751.01);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 juni 2011 (griffienr. 148755.01);

een, van alsvoren, inzake EU-uitbreiding/Monitoringsmechanisme voor Kroatië (griffienr. 148794);

een, van alsvoren, ten geleide van het fiche "verordening algemene tariefpreferenties" (griffienr. 148776);

een, van alsvoren, ten geleide van de rapportage uitspraken 2010 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (griffienr. 148791);

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, ten geleide van een afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer inzake de Geefwet (griffienr. 148774);

een, van alsvoren, ten geleide van het jaarverslag Rechtspraak 2010 (griffienr. 148775);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep van 3 juli en de Eurogroep en Ecofin Raad van 11 en 12 juli 2011 te Brussel (griffienr. 148832);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 19 en 20 juni 2011 te Luxemburg (griffienr. 148686.01);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake loodsendossier (griffienr. 145842.05);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, inzake afschrift brief met betrekking tot inwerkingtreding wijziging Besluit beheer en schadebestrijding dieren (griffienr. 148659.01);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de Evaluatie "dubbel toezicht" DNB en de AFM (griffienr. 148778);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van de brief aan de Tweede Kamer inzake de reactie op de moties van 24 mei 2011 (griffienr. 141709.120);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (griffienr. 148792);

een, van alsvoren, ten geleide van het Rapport "Drugs in lijsten" (griffienr. 148834);

een, van alsvoren, inzake oprichting vennootschap verkoop NVI (griffienr. 148831).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de directeur van het Kabinet der Koningin, houdende goedkeuring door H.M. de Koningin van een aantal door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen (griffienr. 148852);

een, van het Sociaal en Cultureel Planbureau, ten geleide van de publicatie Wonen, wijken en interventies. Het krachtwijkenbeleid in perspectief (griffienr. 148779).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van J.A., inzake voorjaarsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger over de stand van zaken op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (griffienr. 148819).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van H.B. te O., inzake overheidscriminaliteit (griffienr. 148828).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van Ouderraad C.school te A., inzake bezuinigingen op speciaal onderwijs (griffienr. 147612.01);

een, van E.E., inzake langstudeerdersmaatregel (32618) (griffienr. 148053.11).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van T.K.S.v.H. te H., inzake extreme onrechtvaardigheid inzake verblijfsvergunning (griffienr. 148827).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad;

een, van A.O. te V., inzake schending van mensenrechten (griffienr. 148781).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

een, van E.H. te R., inzake verlaging toeslag AOW (griffienr. 147577.29).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van P.W.C. te S., inzake de opname van zijn moeder in een verzorgingshuis (griffie nr. 148840);

een, van H.L., inzake zorg (griffienr. 147732.01).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven