Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 33, item 4

4 Verkiezing ondervoorzitters der Kamer

Aan de orde is de verkiezing van de eerste en tweede ondervoorzitter der Kamer.

De voorzitter:

Zoals afgesproken, hebt u allen zaterdag 2 juli de schriftelijke kandidaatstelling thuis ontvangen en is u bekend dat zich maar één kandidaat schriftelijk heeft gemeld voor de positie van eerste ondervoorzitter der Kamer.

Ik geef het woord aan de heer Putters voor een korte toelichting op zijn kandidatuur.

De heer Putters (PvdA):

Voorzitter, beste collega's. Het is mij een eer om namens de PvdA-fractie kandidaat te kunnen zijn voor het ondervoorzitterschap van deze Kamer. U hebt mijn brief kunnen lezen. Ik wil daarbij graag nog drie korte opmerkingen maken.

In de eerste plaats heb ik me sinds 2003 op verschillende terreinen het Kamerwerk eigen gemaakt. Ik heb daarbij gemerkt dat de afstand die er kan zijn tussen de werelden van beleid, uitvoering en burgers juist in deze Kamer door goede, inhoudelijke debatten kan worden overbrugd. Het zou mij een groot genoegen zijn om er als lid van uw Huishoudelijke Commissie mede aan bij te dragen dat wij ons werk in deze Kamer zodanig kunnen doen, dat wij daarmee verder kunnen gaan. Onze taak als medewetgever en controleur van de regering is mijns inziens daarbij gebaat.

Dit betekent in de tweede plaats dat debatten regelmatig op het scherp van de snede moeten worden gevoerd, maar ook met humor en met respect voor ieders inbreng en opvattingen. In de debatten waarin onze Voorzitter mij zal vragen om hem te vervangen indien hijzelf niet aanwezig kan zijn, zal ik daarom streng maar rechtvaardig zijn jegens eenieder, zowel jegens u allen als jegens de leden van de regering. U kunt en mag dit van mij verwachten.

In de derde plaats dient een volksvertegenwoordiging ook herkenbaar te zijn voor de bevolking. Of wij dat nu willen of niet, wij staan vaak op enige afstand van de Nederlandse burger door onze indirecte verkiezing. Dat schept in mijn ogen een extra verplichting om duidelijk te maken wat wij doen en welke meerwaarde wij hebben. Ik zal daaraan graag bijdragen. Alhoewel ik van mijn vorige fractie, maar misschien ook van mijn huidige fractie, niet meer het predicaat "jong" mocht dragen en ik daarmee ook niet wilde pretenderen jongeren te representeren terwijl anderen dat niet zouden doen, is het voor mij een feest van vreugde dat het aantal dertigers in deze Kamer substantieel is toegenomen en ik inmiddels tot de oudere jongeren mag behoren. Het is mijn vaste voornemen om te laten zien dat de senaat de brug naar jongere generaties slaat. Wat gebeurt in dit huis is van belang voor jong en oud, en wat hier wordt beslist wordt dus ook gedaan door jong en oud. Als u mij kiest, zal ik met veel enthousiasme en inzet uw ondervoorzitter zijn.

De voorzitter:

Ik constateer dat enkele leden het woord wensen.

De heer Van Boxtel (D66):

Voorzitter. Uiteraard wil ik de heer Putters van harte complimenteren met zijn kandidaatstelling. Voor de D66-fractie zal daarvoor geen enkel beletsel zijn. Toch vind ik het nodig om iets te markeren. Zo zei de heer Putters "namens de PvdA-fractie", maar staatsrechtelijk lijkt mij dat niet de bedoeling voor een ondervoorzitter, want die is er namens iedereen. Belangrijker vind ik dat hij in zijn brief de suggestie wekt alsof hij als oudere jongere ook echt de brug naar de jongeren in de samenleving kan slaan, omdat de rest van de Kamer het beeld van oudere wijzere senatoren met zich draagt. Voor mijn fractie geldt dat in het geheel niet. Wij zullen hem steunen en waar nodig vooruitlopen op die brug naar de jongeren.

De heer Kox (SP):

Voorzitter. Mijn fractie zal de kandidatuur van Kim Putters graag steunen, evenals die van de volgende kandidaat voor het tweede ondervoorzitterschap, zoals wij ook de kandidatuur hebben gesteund voor de Kamervoorzitter. Desalniettemin spreek ik hier de wens uit dat wij over vier jaar verkiezingen zullen houden voor de Voorzitter en de twee ondervoorzitters op de wijze die wij zo veel jaren geleden bij de verkiezing van Yvonne Timmerman-Buck afspraken: een open verkiezing, niet gekoppeld aan politieke partijen, met de beste kandidaat op de beste plek. Ik begrijp dat dit nu allemaal wat ingewikkeld is, maar toen hebben wij dat afgesproken. Wij wilden vooroplopen in dit land. Over vier jaar dus graag een verkiezing die is losgekoppeld van de politieke partijen; volgens mij zou dat recht doen aan wat wij ooit hebben besloten hierover. Voor de rest steunen wij de twee kandidaten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Putters voor een korte reactie.

De heer Putters (PvdA):

Voorzitter. Ik dank de heer Van Boxtel voor zijn opmerkingen. Ik heb inderdaad de steun van mijn fractie en daarmee ben ik zeer content, zoals men zal begrijpen. Wat de jongeren betreft: "point taken", zou ik zeggen. Het is wel zo dat ik inmiddels lang genoeg hier heb rondgelopen om heel goed te weten hoe alle leden zich in jongeren inleven. Dat heb ik als heel positief ervaren. Dat punt neem ik graag mee.

Tegen de heer Kox zeg ik: ja, het punt van de vrije verkiezing is volgens mij heel belangrijk. Zelf heb ik echt tot vrijdag 12.00 uur, totdat de griffier mij belde om te vertellen hoe de vlag erbij hing, afgewacht of er nog brieven zouden binnenkomen van andere kandidaten. Dat was niet het geval, maar dat hadden alle andere leden kunnen doen.

De voorzitter:

Dank u wel.

Conform het gestelde in artikel 113 van het Reglement van Orde zal de verkiezing schriftelijk plaatsvinden.

Ik benoem tot stemopnemers de leden Duthler, voorzitter, Backer, De Boer en Essers.

De leden dienen de stembriefjes duidelijk en behoorlijk in te vullen. Niet, niet behoorlijk of niet duidelijk ingevulde stembriefjes zijn ongeldig.

Hierna wordt tot schriftelijke stemming overgegaan.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan mevrouw Duthler, voorzitter van het stembureau.

Mevrouw Duthler, voorzitter van het stembureau: Voorzitter. Uitgebracht zijn 73 stemmen, waarvan 70 op de heer Putters en 3 blanco.

Ik heb overigens nog nooit eerder hetzelfde woord zo vaak achter elkaar uitgesproken als de naam van de heer Putters.

De voorzitter:

Ik dank mevrouw Duthler en de overige leden van het stembureau hartelijk voor het volbrengen van dit deel van hun taak.

Het zal de heer Putters genoegen doen dat de voorzitter van het stembureau kennelijk te jong is om nog strafregels te hebben moeten schrijven, waarbij je niet 73 keer maar wel 1000 keer dezelfde woorden moest herhalen.

Ik constateer op grond van de uitslag van deze verkiezing dat de heer Putters overeenkomstig artikel 115 van het Reglement van Orde een volstrekte meerderheid heeft verkregen en daarmee is gekozen tot eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

(applaus)

De voorzitter:

Ik wens de heer Putters van harte geluk met zijn verkiezing en wil die gelukwensen graag vergezeld laten gaan van deze bloemen. Mijnheer Putters, nogmaals gefeliciteerd. Ik vertrouw op een heel goede en plezierige samenwerking, maar ben daarvan bij voorbaat overtuigd.

(De voorzitter overhandigt de heer Putters een boeket bloemen.)

De voorzitter:

Er staat op mijn briefje dat ik word geacht even te schorsen om de heer Putters te feliciteren. Ik dacht echter dat ik dan commentaar zou krijgen van mevrouw Barth, want waarom dan ook niet na iedere maidenspeech schorsen voor felicitaties in plaats van collectief feliciteren? Wij gaan het dus collectief doen. Ik schors pas nadat wij ook over de tweede ondervoorzitter hebben gestemd. Dan kunt u beiden tegelijkertijd feliciteren.

Aan de orde is de verkiezing van de tweede ondervoorzitter der Kamer. Ook voor het tweede ondervoorzitterschap heeft zich één kandidaat aangemeld. Ik geef graag het woord aan de heer Franken voor een korte toelichting op zijn kandidatuur.

De heer Franken (CDA):

Voorzitter. In een korte zakelijke brief aan de leden van deze Kamer heb ik mijn belangstelling voor deze functie doen blijken en de motieven daarvoor aangegeven. Ik ben het geheel eens met de opmerkingen die de heer Putters heeft gemaakt over de attitude van een ondervoorzitter van deze Kamer. Die zou ik graag onderschrijven. Ik denk dat ik de voortgang van de vergadering hinder als ik zijn woorden nog eens in mijn eigen woordkeuze zou herhalen. Ik volsta dus met het onderschrijven daarvan.

Ik zie als taken van een ondervoorzitter het faciliteren van de vergaderingen door het vervangen van de Voorzitter, het bijdragen aan de voorbereiding van besluiten met betrekking tot bestuurlijke aangelegenheden in de Huishoudelijke Commissie en het vervangen van de Voorzitter bij representatie in het geval dat noodzakelijk is. Hieruit blijkt dat het een functie is die in dienstbaarheid aan de Kamer moet worden verricht. Ik zal die taken gaarne op deze wijze vervullen.

Hierbij wil ik het laten. Wanneer er nog vragen zijn, zal ik die gaarne beantwoorden.

De voorzitter:

Wenst een van de leden het woord? Ik constateer dat dit niet het geval is.

Conform het gestelde in artikel 113 van het Reglement van Orde zal de verkiezing schriftelijk plaatsvinden.

Ik benoem wederom tot stemopnemers de leden Duthler, voorzitter, Backer, De Boer en Essers.

De leden dienen de stembriefjes duidelijk en behoorlijk in te vullen. Niet behoorlijk of niet duidelijk ingevulde briefjes zijn ongeldig.

Hierna wordt tot schriftelijke stemming overgegaan.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan mevrouw Duthler, voorzitter van het stembureau.

Mevrouw Duthler, voorzitter van het stembureau: Voorzitter. Uitgebracht zijn 73 stemmen, waarvan 69 op de heer Franken en 4 blanco.

(applaus)

De voorzitter:

Ik dank mevrouw Duthler en de overige leden van het stembureau hartelijk voor het volbrengen van hun taak. Ik heb bij deze stemming de Saksen en de Friezen gemist, naast de Franken. Ik stel in elk geval vast dat de balans weer terug is met de verkiezing van de heer Franken. Wij hebben een verdeling op de leeftijdsschaal die ongeveer met 24 jaar per keer oploopt, beginnend bij de heer Putters. De Kamer mag volgens mij tevreden zijn.

Ik constateer op grond van de uitslag van deze verkiezing dat de heer Franken overeenkomstig artikel 115 van het Reglement van Orde een volstrekte meerderheid heeft gekregen en daarmee is gekozen tot tweede ondervoorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Ik wens de heer Franken van harte geluk. Ook hem wil ik graag een bos bloemen aanbieden. Ik hoop op voortzetting van de vertrouwde en plezierige samenwerking in de achterliggende jaren, ook in de nieuwe functie.

(De voorzitter overhandigt de heer Franken een boeket bloemen.)

De voorzitter:

Ik schors de vergadering om de leden de gelegenheid te geven, de beide ondervoorzitters te feliciteren.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.