Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 33, item 3

3 Stemmingen

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel Regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (32209).

(Zie vergadering van 28 juni 2011.)

De voorzitter:

Ik heet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van harte welkom in de Eerste Kamer. Ik constateer dat alle leden de presentielijst hebben getekend. Wat een discipline, geweldig.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Engels (D66):

Mijnheer de voorzitter. Namens de fractie van D66 heb ik met de minister vorige week drie thema's indringend besproken: de motieven voor het wetsvoorstel, de beperking tot het decentraal bestuur en mogelijke, ongewenste neveneffecten. Wat betreft de motieven is gebleken dat de beantwoording van de vraag voor welk probleem dit voorstel nu precies een oplossing is, in de loop van het debat steeds moeilijker te beantwoorden was, althans voor mijn fractie. Mijn fractie moest ook vaststellen dat de omschrijving en de weging van de eerdergenoemde motieven en de later door de minister aangevulde motieven, nogal eens veranderden. Dat maakte geen consistente en overtuigende indruk. Wat betreft de beperking tot het decentraal bestuur blijf ik van mening dat een deugdelijke onderbouwing daarvoor ook vorige week helaas niet is gekomen.

Als laatste punt noem ik de ongewenste neveneffecten wat betreft de collegialiteit van bestuur, de aard en omvang van de politieke verantwoordelijkheid van de verschillende collegeleden en zeker ook de mogelijke uitholling van het sanctierecht, dus het ontslagrecht van de raad. Deze zijn naar het oordeel van mijn fractie dermate voor de hand liggend dat deze combinatie van motieven en factoren aanleiding is om dit voorstel niet te kunnen steunen.

De heer Vliegenthart (SP):

Voorzitter. De SP-fractie stond in beginsel positief tegenover de doelstelling van dit wetsvoorstel: meer vrouwen in publieke ambten. Tijdens de plenaire behandeling heeft dit argument echter slechts een ondergeschikte rol gespeeld. Daarnaast heeft de minister geen inzicht kunnen geven in de omvang van het probleem. Hij heeft ook geen overtuigend antwoord kunnen geven op de bezwaren die tegen dit wetsvoorstel zijn ingebracht. Op het voorstel van de SP-fractie om ziekte en zwangerschap te splitsen, heeft de minister negatief geantwoord. Om die redenen zal de SP-fractie met pijn in het hart, maar indachtig de woorden van Donker Curtius dat deze Kamer er niet is om het goede te stichten, maar om het kwade te verhinderen, tegen dit wetsvoorstel stemmen.

Mevrouw De Boer (GroenLinks):

Voorzitter. De fractie van GroenLinks zou hetzelfde betoog kunnen houden als de fractie van de SP, ware het niet dat onze weging net de andere kant opvalt. Ook wij denken dat deze wet in de praktijk weinig meerwaarde heeft. Wij vinden het echter van belang dat het signaal wordt afgegeven dat ook wethouders en gedeputeerden aanspraak kunnen maken op zwangerschapsverlof en dat zij bij zwangerschap en ziekte vervangen kunnen worden. Naar ons oordeel zijn de ongewenste neveneffecten niet van dien aard dat dit wetsvoorstel moet worden verworpen. Het voegt weinig toe, maar het doet ook niet veel kwaad. Wij zullen voor het wetsvoorstel stemmen.

De heer Koole (PvdA):

Voorzitter. De PvdA-fractie staat voluit achter het principe van de wet: het voor wethouders en gedeputeerden mogelijk maken dat zij verlof krijgen bij zwangerschap en ziekte. De vrouwenemancipatie is een belangrijk goed dat ook door deze wet wordt gediend. Het argument dat de omvang gering en het aantal klein is, vinden wij niet doorslaggevend. Het gaat om het principe, ook al wordt er wellicht in de praktijk weinig gebruik van gemaakt. Wij vonden het antwoord van de minister adequaat. Op sommige plaatsen is sprake van haken en ogen, maar die zijn overkomelijk voor de PvdA-fractie. Is deze wetgeving symbolische wetgeving omdat het gaat om kleine aantallen? Nee, maar deze wetgeving is wel een belangrijk symbool en daarom zal de PvdA-fractie voorstemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, de PVV, GroenLinks, 50PLUS en de OSF voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de SP, D66, de ChristenUnie en de SGP ertegen, zodat het is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.