Aan de orde is de behandeling van de wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering) (26336);

Wijziging van de Wet tegemoetkoming studiekosten in verband met uitbreiding van de doelgroep en verhoging van het normbedrag overige studiekosten (26346);

Wijziging van bepalingen in de Wet milieubeheer met betrekking tot milieu-effectrapportage (26350);

Wijziging van artikel 107 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg alsmede toevoeging van een artikel 107a (26371);

Wijziging van de Huursubsidiewet (mogelijk maken van jaarlijkse verhoging van de maximale huurgrens en enkele andere wijzigingen) (26437);

Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden (uitbreiding van de werkingssfeer tot het Verenigd Koninkrijk) (26443).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Naar boven