Agenda opgesteld 12 mei 2017

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 16 mei

14.00 uur

Woensdag 17 mei

10.15 uur

Donderdag 18 mei

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet 1928

33 576, nr. 101

– de motie-De Groot over de NSW-rangschikking voor solitaire golfbanen die niet de gewenste kwaliteit houden

33 576, nr. 102

– de motie-De Groot over openstelling van landgoederen voor fietsers

33 576, nr. 103

– de motie-De Groot over het in regelgeving vastleggen van de coördinatie van controles

33 576, nr. 104

– de motie-Geurts/Lodders over maatwerk voor econonomische dragers op landgoederen

33 576, nr. 105

– de motie-Lodders/Geurts over de maatvoering voor de natuurstrook

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Verslechterde situatie bij het Europees Octrooibureau

25 883, nr. 290

– de motie-Hijink/Ouwehand over een spoedig vertrek van de president van het EOB en normalisatie van de arbeidsverhoudingen

25 883, nr. 291

– de motie-Hijink/Ouwehand over privileges en immuniteiten bij het EOB

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de uitkomst van de Europese top van 29 april 2017

De Voorzitter: dhr. Voordewind wenst zijn motie op stuk nr. 1227 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

21 501-20, nr. 1227 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Voordewind/Leijten over geen Turks referendum op Nederlandse bodem over herinvoering van de doodstraf in Turkije

21 501-20, nr. 1228

– de motie-Azarkan over een onderzoek naar economische kansen voor Nederland als gevolg van de brexit

21 501-20, nr. 1229

– de motie-Anne Mulder c.s. over een advies over coalitievorming met andere landen na de brexit

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

34 518

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding

34 518 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Bergkamp (9) over benoeming van een bijzondere curator (invoegen onderdeel Aa)

– gewijzigd amendement El Yassini (12) over niet-ontvankelijkheid van een verzoek om omgang voor de duur van de ontzegging van de omgang met een maximum van 3 jaar

– onderdeel B

– artikel I

– artikel II

– gewijzigd amendement Bergkamp c.s. (11) over het opnemen van een evaluatiebepaling (invoegen artikel IIa)

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad

21 501-32, nr. 1017

– de motie-Ouwehand/Wassenberg over het Franse besluit om dolfijnen en orka’s een leven in vrijheid te gunnen

21 501-32, nr. 1018

– de motie-Ouwehand/Wassenberg over de doorvoer van walvisvlees door Europese havens een halt toeroepen

21 501-32, nr. 1019 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over een volledig Europees verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en biociden buiten de landbouw

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

34 235-(R2053)

Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74)

34 235 (R2053)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol

34 235, nr. 8

– de motie-Koopmans over het Protocol na vier jaar evalueren

34 235, nr. 9

– de motie-Markuszower over opzeggen van het EVRM

34 235, nr. 10

– de motie-Van der Staaij over bevorderen van een betere toepassing van de waarborgfunctie van de mensenrechten

34 235, nr. 11

– de motie-Özütok over de mogelijke implicaties van prejudiciële EHRM-adviezen

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de werkdruk in het basisonderwijs

27 923, nr. 251

– de motie-Kwint over de laagste p.o.-salarisschaal schrappen

27 923, nr. 252

– de motie-Kwint over inzicht in de kosten van substantieel meer klassenassistenten en minimaal één conciërge per school

27 923, nr. 253

– de motie-Kwint over voortgaan met de aanbevelingen over alternatieven voor of naast de lumpsum

27 923, nr. 254

– de motie-Van Brenk/Van den Hul over het verkleinen van de kloof in het salarisniveau tussen primair en voortgezet onderwijs

27 923, nr. 255 (aangehouden)

– de motie-Westerveld over een plan van aanpak om de werkdruk te verminderen

27 923, nr. 256

– de motie-Becker over een Operatie Regels Ruimen 2.0

27 923, nr. 257

– de motie-Kuzu over omarming van het manifest van PO in Actie

27 923, nr. 258

– de motie-Beertema over het afschaffen van de laagste salarisschaal LA voor basisschoolleraren

27 923, nr. 259

– de motie-Van den Hul over het terugbrengen van de lestaak van fulltimeleerkrachten tot twintig uur per week

27 923, nr. 260

– de motie-Van den Hul/Van Brenk over inzicht in het benodigde bedrag voor het aantrekkelijker maken van het leraarsberoep

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over afgewezen asielzoekers in Nederland

De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk wenst zijn motie op stuk nr. 2321 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

19 637, nr. 2317

– de motie-Fritsma over sluiten van de Nederlandse grenzen voor alle asielzoekers

19 637, nr. 2318

– de motie-Fritsma over het toepassen van de systematiek van «uitzetten of vastzetten»

19 637, nr. 2319

– de motie-Fritsma over de aanduiding «spoorloos verdwenen» in plaats van «vertrokken»

19 637, nr. 2320

– de motie-Jasper van Dijk over handhaven van de bed-bad-broodregeling

19 637, nr. 2321 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jasper van Dijk over afspraken met veilige landen

19 637, nr. 2322

– de motie-Baudet over het dwingen van landen tot het opnemen van hun staatsburgers

19 637, nr. 2323

– de motie-Baudet over de berechting en bestraffing van frauderende asielzoekers

19 637, nr. 2324

– de motie-Baudet over het preventief in detentie plaatsen van uitgeprocedeerde asielzoekers

19 637, nr. 2325

– de motie-Baudet over het strafbaar stellen van illegaal verblijf in Nederland

19 637, nr. 2326

– de motie-Baudet over het korten van gemeenten die het landelijk uitzetbeleid frustreren

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de uitstoot van het broeikasgas methaan

32 813, nr. 126

– de motie-Ouwehand over een 20-jarige periode voor het meten van de uitstoot van broeikasgassen

32 813, nr. 127

– de motie-Ouwehand over reductie van de uitstoot van broeikasgassen door de melkveehouderij

32 813, nr. 128

– de motie-Kröger/Van Veldhoven over een actieplan om methaanlekkage terug te dringen

32 813, nr. 129

– de motie-Kröger/Van Veldhoven over het in kaart brengen of twee meetpunten voldoende zijn voor adequate CO2-uitstootinformatie

32 813, nr. 130

– de motie-Beckerman/Ouwehand over meer en betere metingen van de daadwerkelijke uitstoot van broeikasgassen

32 813, nr. 131

– de motie-Van Aalst over het niet organiseren van en niet deelnemen aan een verzetsconferentie

32 813, nr. 132

– de motie-Van Veldhoven/Kröger over een overzicht van de methaanuitstoot per gebied en per sector

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

34 656

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs

34 656 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I

– artikel II, onderdelen A t/m C

– gewijzigd amendement Kwint (10) over uitbreiding van de ouderraadpleging

– amendement Bruins (8) over het raadplegen van ouders bij omzetting of verandering van grondslag

  • N.B. Indien amendement 8 en 9 beide worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 8.

– onderdeel D

– onderdeel E

– artikel II

– artikelen III t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

34 718, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Financiën over een voorstel voor een groene kaart inzake belastingheffing en financiële transparantie in de EU

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Financiën te besluiten en in te stemmen met de concepttekst van de groene kaart en de daarbij ingediende wijzigingsvoorstellen.

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

34 707, nr. 4

De lijst van controversiële onderwerpen

34 707 (bijgewerkt t/m voorstel tot wijziging nr. 15)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel I:

– voorstel van de commissie I&M (15) (toevoegen enkele brieven)

Wijziging voorgesteld in onderdeel N:

– voorstel van de commissie W&R (14) (toevoegen wetsvoorstel 34 652)

16. Aanbieding van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2016

17. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

18. Debat over het fosfaatreductieplan met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

19. Dertigledendebat over de CO2-uitstoot in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

20. VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 09/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 517

21. Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

34 493

22. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten met het oog op het moderniseren van de regeling van internationale samenwerking in strafzaken (herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken)

Langetermijnagenda

23, 24 en 25 mei (week 21)

34 623 (Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg)

30 en 31 mei, 1 juni (week 22)

– Verantwoordingsdebat over het jaar 2016

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (28 286, nr. 902)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen)

34 309 (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 529 (Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet))

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

33 603 (Goedkeuring van de op 19 november 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321))

34 598 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen) ((antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 617 (Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken)

34 570 (Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren in verband met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding en het weren van besmettelijke dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds))

34 652 (Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage)

34 516 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling) (re- en dupliek)

Te agenderen debatten

1.Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Minister BuHa/OS, Staatssecretaris EZ)

2. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS) (te agenderen na kabinetsformatie)

3. Debat over het mijden van zorg door intensieve zorggebruikers (Keijzer) (Staatssecretaris VWS) (te agenderen na kabinetsformatie)

4. Debat over belastingafspraken met multinationals (Leijten) (Staatssecretaris van Financien) (te agenderen na ommekomst antwoorden op vragen commissie)

5. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol (Jetten) (Staatssecretaris I&M)(te agenderen na ommekomst 2e kabinetsreactie)

6. Debat over de overnames van Unilever en Akzo-Nobel (Omtzigt) (Minister EZ en Minister Financiën)

7. Debat over criminele familienetwerken in Noord-Brabant (Van Toorenburg) (Minister V&J) (te agenderen na ommekomst kabinetsreactie)

8. Debat over de problemen bij het Nederlands Forensisch Instituut (Van Nispen) (Minister V&J) (te agenderen na ommekomst brief)

9. Debat over de enkelband voor criminelen (Markuszower) (Staatssecretaris V&J) (te agenderen na ommekomst brief)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over dierenmishandeling in een Belgisch slachthuis (Graus) (Staatssecretaris EZ) (te agenderen na ommekomst antwoorden vragen commissie)

2. Dertigledendebat over de rekenrente voor verplichtingen van verzekeraars (Van Rooijen) (Minister Financien en Staatssecretaris SZW)

3. Dertigledendebat over het rapport over kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars (Van Wassenberg) (Minister van V&J) (te agenderen na ommekomst kabinetsreactie)

4. Dertigledendebat over de verdeling van de lasten voor klimaatbeleid (Beckerman) (Minister EZ)

5. Dertigledendebat over het capaciteitsgebrek bij de politie (Van Raak) (Minister V&J)

6. Dertigledendebat over de werkdruk van mantelzorgers (Agema) (Staatssecretaris VWS)

7. Dertigledendebat over de toekomst van de Waddenzee (Arissen) (Minister EZ)

8. Dertigledendebat over de schadeafhandeling in Groningen buiten de contourlijn (Grashoff) (Minister EZ)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 29 mei van 12.30 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de initiatiefnota-Van Toorenburg: «Laat slachtoffers van internetoplichting niet in de kou staan» (Kamerstuk 34 615)

Maandag 19 juni 2017 van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Recesperiodes

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Herfstreces 2017: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2017

Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Naar boven