Agenda opgesteld 7 april 2017

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 11 april

14.00 uur

Woensdag 12 april

10.15 uur

Aan de orde is:

Donderdag 13 april

10.15 uur

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 574

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met aanvullende implementatie van richtlijn 2006/126/EG en enkele aanpassingen van redactionele aard

34 574 (bijgewerkt t/m amendement nr. 6)

– amendement Visser/Van Helvert (6,I) over aangepaste termijnen inzake het opleggen van beschikkingen naar aanleiding van gedragingen die op kenteken zijn geconstateerd (wijziging opschrift)

– artikelen I t/m III

– amendement Visser/Van Helvert (6,III) (invoegen artikelen IIIa en IIIb)

– artikel IV

– amendement Visser/Van Helvert (6,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Landbouw-en Visserijraad

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar moties op stuk nrs. 997, 998 en 1000 te wijzigen en dhr. Geurts zijn motie op stuk nr. 1004. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

21 501-32, nr. 997 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over inzetten op cameratoezicht in alle Nederlandse slachthuizen

21 501-32, nr. 998 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over livestreams van het gehele slachtproces en deze voor het publiek toegankelijk maken

21 501-32, nr. 999

– de motie-Ouwehand over cameratoezicht in alle Europese slachthuizen

21 501-32, nr. 1000 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over het in kaart brengen van mogelijkheden tot cameratoezicht op andere onderdelen van de vleesindustrie

21 501-32, nr. 1001

– de motie-Grashoff over het openbaar maken van alle onderzoeken over glyfosaat

21 501-32, nr. 1002

– de motie-Dijkgraaf c.s. over verzet van de regering tegen het verbod op gewasbeschermingsmiddelen in ecologische aandachtsgebieden

21 501-32, nr. 1003

– de motie-Dijkgraaf over invoering van een tender- of stoppersregeling voor varkensbedrijven

21 501-32, nr. 1004 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Geurts c.s. over een plan voor de controle op handelsnormen

21 501-32, nr. 1005

– de motie-Geurts c.s. over toepassing van de knelgevallenregeling van het fosfaatrechtenstelsel op het fosfaatreductieplan 2017

21 501-32, nr. 1006

– de motie-Futselaar over handhaven van het bestaande subsidiemaximum voor inkomenssteun aan jonge landbouwers

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de intensieve veehouderij

28 973, nr. 185

– de motie-Ouwehand over een integrale analyse van de landbouw

28 973, nr. 186

– de motie-Ouwehand over een substantiële krimp van de veestapel in de komende kabinetsperiode

28 973, nr. 187

– de motie-Grashoff over in procedure brengen van het wetsvoorstel veedichte gebieden

28 973, nr. 188

– de motie-Futselaar over een aparte regeling voor biologische melkveebedrijven bij het fosfaatreductieplan

28 973, nr. 189

– de motie-Dik-Faber over stimulering van de bestaande emissiereducerende technieken

28 973, nr. 190

– de motie-Dik-Faber over het actief ondersteunen van het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij in de regio FoodValley

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over discriminatie en racisme in Nederland

30 950, nr. 108

– de motie-Segers/Van Dam over een boetewet naar Duits model

30 950, nr. 109

– de motie-Segers/Van Brenk over straffen toesnijden op het discriminatoire karakter van het delict

30 950, nr. 110

– de motie-Azarkan over door de overheid gefaciliteerd contact tussen daders en slachtoffers van discriminatie

30 950, nr. 111

– de motie-Azarkan over in het nieuwe regeerakkoord een stevig pakket maatregelen opnemen om discriminatie te bestrijden

30 950, nr. 112

– de motie-Jasper van Dijk over verplichte lessen over lhbti-acceptatie op het mbo

30 950, nr. 113

– de motie-Jasper van Dijk over een sanctie voor scholen die weigeren aandacht te besteden aan seksuele diversiteit

30 950, nr. 114

– de motie-Van Brenk over onderzoek naar een verbod op discriminatie op elke denkbare grond

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

34 707

De lijst van controversiële onderwerpen

– Onderdelen A t/m N

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

8. Debat over onderzoek door de eurozone naar de fiscale houdbaarheid van pensioenstelsels met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

9. Debat over de gevolgen van TTIP met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

10. Debat over het bericht dat tien procent van de Nederlanders zorg om financiële redenen mijdt met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

11. Aanbieding van het jaarverslag van de Nationale ombudsman over het jaar 2016

34 516

12. Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

34 571

13. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning

34 483

14. Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten

33 989

15. Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

34 651

16. Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdende aanvullende regels in verband met de automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot landenrapporten (Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten)

34 432

17. Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit

34 330

18. Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

34 634

19. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2017)

Langetermijnagenda

18, 19 en 20 april (week 16)

34 518 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding)

34 590 (Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94))

34 617 (Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken)

34 472 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren)

34 652 (Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage)

34 519-(R2071) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

Meireces: week 17 en 18

9, 10 en 11 mei (week 19)

34 235-(R2053) (Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74))

34 493 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten met het oog op het moderniseren van de regeling van internationale samenwerking in strafzaken (herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken))

34 591 (Verzamelwet I&M 2017)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (28 286, nr. 902)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen)

34 309 (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 529 (Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet))

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

33 603 (Goedkeuring van de op 19 november 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321))

34 598 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen) ((antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Te agenderen debatten

1. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M) (te agenderen na ontvangst rapport)

2. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS) (te agenderen na kabinetsformatie)

3. Debat over het toegenomen aantal aardbevingen in Groningen (Van Tongeren) (Minister EZ) (te agenderen na gesprek OVV)

4. Debat over de informele Europese Top van 29 april over de Brexit (Verhoeven) (Minister-President)

5. Debat over het mijden van zorg door intensieve zorggebruikers (Keijzer) (Staatssecretaris VWS) (te agenderen na kabinetsformatie)

6. Debat over belastingafspraken met multinationals (Leijten) (Minister en Staatssecretaris van Financien) (te agenderen na ommekomst antwoorden vragen commissie)

7. Debat over de veiligheid van gevangenispersoneel (Van Nispen) (Staatssecretaris V&J) (te agenderen na kabinetsformatie)

8. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol (Jetten) (Staatssecretaris I&M)(te agenderen na ommekomst kabinetsreactie)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over dierenmishandeling in een Belgisch slachthuis (Graus) (Staatssecretaris EZ) (te agenderen na ommekomst antwoorden vragen commissie)

2. Dertigledendebat over de CO2-uitstoot in Nederland (Arissen) (Staatssecretaris I&M) (te agenderen na ommekomst antwoorden vragen commissie)

3. Dertigledendebat over de rekenrente voor verplichtingen van verzekeraars (Van Rooijen) (Minister Financien en Staatssecretaris SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Er zijn geen overleggen geagendeerd.

Recesperiodes

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Herfstreces 2017: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2017

Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Naar boven