Agenda opgesteld 26 september 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 30 september

14.00 uur

Woensdag 1 oktober

10.15 uur

Donderdag 2 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemming

3. Stemming over: motie ingediend bij het VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen i.v.m. de invoering van het T-rijbewijs

29 398, nr. 418

– de motie-Bashir/Roemer over het ontmoedigen van het ombouwen van personenauto's naar motorrijtuigen met beperkte snelheid

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Visienota beroepsonderwijs

De Voorzitter: mw. Jadnanansing wenst haar moties op stuk nrs. 8 en 9 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 880, nr. 4

– de motie-Van Meenen over het aanbieden van stageplekken door opdrachtnemers van gemeenten

31 288, nr. 380 (gewijzigd, was nr. 365)

– de motie-Van Meenen/Jasper van Dijk over een voorstel voor een wettelijk instemmingsrecht op fusies voor medezeggenschapsraden in het mbo

33 880, nr. 5

– de motie-Lucas/Jadnanansing over voorstellen voor versterking van de flexibiliteit van het mbo-bestel

33 880, nr. 6

– de motie-Jasper van Dijk over afzien van de kwaliteitsafspraken op het onderdeel studiesucces

33 880, nr. 7

– de motie-Jasper van Dijk over versneld doorzetten van het plan van de roc's Albeda en Zadkine

33 880, nr. 8 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jadnanansing/Lucas over een onderzoek naar de barrières die werkgevers ervaren bij het aanbieden van stageplaatsen en leerwerkplekken

33 880, nr. 9 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jadnanansing c.s. over uitzicht op een diploma op mbo-niveau 2 voor jongeren voor wie de generieke taal- en rekeneisen te hoog zijn

Stemming

5. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Luchtvaart

31 936, nr. 177

– de motie-Graus over een onafhankelijk haal- en faalbaarheidsonderzoek voor Lelystad Airport

Stemmingen

6. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het VAO Wildbeheer

32 563, nr. 48

– de motie-Graus over hoefproblemen bij de Konikpaarden in de Oostvaardersplassen

32 563, nr. 51

– de motie-Graus over een verhoging van de pakkans van illegale handelaren in (exotische) dieren

Stemming

7. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Wet op de bedrijveninvesteringszones

33 917, nr. 17

– de motie-Graus over ondernemerschap stimuleren middels lastenverlaging

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

34 000, nr. 32

– de motie-Merkies c.s. over de onwenselijkheid van taboes bij het bespreken van de herziening van het belastingstelsel

34 000, nr. 33

– de motie-Merkies over terugbrengen van de accijnzen op brandstof naar het niveau van voor 2014

34 000, nr. 34

– de motie-Merkies over afzien van de automatische indexatie voor 2015

34 000, nr. 35

– de motie-Merkies c.s. over expliciete eisen opnemen in de tender ten behoeve van het aanbestedingsproces voor de nieuwe huisbankier

34 000, nr. 36

– de motie-Harbers c.s. over de Tweede Kamer vooraf betrekken bij beleidsdoorlichtingen

34 000, nr. 37

– de motie-Van Hijum over de lasten voor gezinnen beperken door de eerste en tweede belastingschijf te verlagen

34 000, nr. 38

– de motie-Van Hijum/Koolmees over informeren van de Tweede Kamer over de herziene begrotingsregels

34 000, nr. 39

– de motie-Van Hijum/Schouten over het compenseren van onaanvaardbare koopkrachteffecten voor chronisch zieken

34 000, nr. 40

– de motie-Van Hijum over overleg met banken over het recht van rekeninghouders op toegang tot hun volledige kredietdossier

34 000, nr. 41

– de motie-Tony van Dijck/Klever over alle overtollige reserves inzetten voor verlaging van de zorgpremie en het eigen risico

34 000, nr. 42

– de motie-Tony van Dijck over het verlagen en niet indexeren van de accijnzen in 2015

34 000, nr. 43

– de motie-Tony van Dijck over voorkomen dat gepensioneerden de komende jaren koopkracht inleveren

34 000, nr. 44

– de motie-Klaver/Merkies over op nationaal niveau onderzoeken van mogelijkheden voor milieuheffingen voor bedrijven

34 000, nr. 45

– de motie-Koolmees/Van Hijum over het beperken van de stijgende overheidsuitgaven

34 000, nr. 46 (ingetrokken)

– de motie-Schouten/Van Hijum over jaarlijks een paragraaf opnemen in de Miljoenennota over de private schulden

34 000, nr. 47

– de motie-Van Klaveren over het uniformeren van de btw-tarieven op 15%

34 000, nr. 48

– de motie-Van Klaveren over inzetten op beëindiging van het verplichte, collectieve aanvullende pensioen

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

33 928

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende periode en wijziging van de Participatiewet in verband met wijziging van de berekening en de periodieke aanpassing van de bijstandsnormen voor pensioengerechtigden

33 928 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel I, aanhef

– amendement Schouten/Dijkgraaf (10,II)

– amendement Van Weyenberg (13)

  • Indien 13 verworpen:

  • – amendement Ulenbelt (11)

    • Indien 13 en 11 verworpen:

    • – amendement Ulenbelt (12)

  • Indien 13 en 11 verworpen:

    • – amendement Ulenbelt (12)

– onderdeel A

– onderdeel B

– artikel I

– artikelen IA t/m II

– amendement Schouten/Dijkgraaf (10,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Algemene Ouderdomswet

33 928, nr. 14

– de motie-Madlener over de aanvullende inkomensvoorziening ouderen uitsluitend voor mensen met de Nederlandse nationaliteit

33 928, nr. 15

– de motie-Omtzigt/Schut-Welkzijn over onwenselijk hoge aanspraken op sociale zekerheid en toeslagen

33 928, nr. 16

– de motie-Van Weyenberg/Vermeij over de voor- en nadelen van het vrijwillig inkopen van AOW over een achterliggende periode

33 400 IV

11. Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013

12. Debat over de Artikel 100-brief over deelneming aan de internationale strijd tegen ISIS met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

13. VAO Zorgverzekeringswet/Risicoverevening (AO d.d. 04/09 en 23/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

14. VAO Bewegingsonderwijs (AO d.d. 24/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

15. VAO Tbs (AO d.d. 10/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 800

16. Wijziging van de Auteurswet in verband met de afschaffing van bescherming van geschriften zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker

33 957

17. Wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met de afschaffing van de overheidsbijdrage, de invoering van Europees bankentoezicht en de bestemming van door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank opgelegde dwangsommen en boetes

33 902

18. Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a)

33 964

19. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen)

33 968 (R2033)

20. Goedkeuring van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143 en Trb. 2014, 45)

33 969

Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met de uitvoering van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143)

33 851

21. Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring (PbEU 2012, L 201) (Uitvoeringswet Verordening erfrecht)

33 937

22. Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn 2012/26/EU, wat de geneesmiddelenbewaking betreft

33 867

23. Wijziging van enkele wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met het invoeren van de mogelijkheid tot het heffen van kostendekkende tarieven voor op grond van deze wetten verrichte werkzaamheden

33 960

24. Wijziging van de Wet Justitiesubsidies, de Kaderwet overige BZK-subsidies en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met samenvoeging van de Halt-bureaus en departementale herindeling

Langetermijnagenda

7, 8 en 9 oktober (week 41)

– Begroting Algemene Zaken (IIIA t/m C) en Begroting van de Koning (I)

– Burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst» (33 898, nr. 1)

– VSO AMvB Stelselvernieuwing rechtsbijstand (31 753, nrs. 82 en 86)

– VAO Veiligheidsonderwerpen (AO d.d. 26/06)

– VSO Aanpak alternatieven doden van eendagshaantjes (27 428, nr. 269)

– VAO HSL-Zuid/Fyra (AO d.d. 11/09)

– VAO Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) (AO d.d. 10/09)

– VSO Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (27 428, nr. 288)

– VAO Decentrale energie, (AO d.d. 23/09)

– VAO Staatsbosbeheer (AO d.d. 05/03) + VSO Concept-convenant met staatsbosbeheer (29 659, nr. 125)

33 950 (Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014)

33 713 (Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve))

33 673 (Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met het opnemen van een grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken alsmede enkele andere wijzigingen)

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

33 946 (Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering en in verband met enkele wijzigingen van technische aard (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa))

33 902 (Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a))

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

33 947 (Wijziging van de Visserijwet 1963 (elektronische toestemming sportvisserij))

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) +-33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen)

33 738 (Wijziging van de Tabakswet (verhoging strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten))

32 889 (voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen) (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

33 796 (Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 873 (Goedkeuring van het op 24 juni 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 130 en 233))

33 904 (Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging», waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer)

33 882 (Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

14, 15 en 16 oktober (week 42)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Economie en Innovatie) (XIII)

– Debat over de agenda van de Europese Top (15 oktober)

33 775 (Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen)

Herfstreces: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014 (week 43)

28, 29 en 30 oktober (week 44)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel landbouw en Natuur) (XIII)

– Begroting Infrastructuur & Milieu (XII)

– Begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII)

– VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (30 373, nr. 50)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid))

4, 5 en 6 november (week 45)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

11, 12 en 13 november (week 46)

– Begroting Defensie (X) (12/13 November)

– Belastingplan 2015

18, 19 en 20 november (week 47)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V) (19/20 november)

– Begroting BuHa-OS (XVII) (19/20 november)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

25, 26 en 27 november (week 48)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

2, 3 en 4 december (week 49)

33 900 (Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen (re- en dupliek))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– Debat over het verslag van de Nationale ombudsman over 2012 en 2013

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering) (te agenderen na ontvangst van het kabinetsstandpunt over een drietal uitvoeringstoetsen van het CVZ)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS) (antwoord 1e termijn + re-en dupliek)

2. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + Minister EZ + Staatssecretaris I&M)

3. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (Staatssecretaris + Minister VWS)

4. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

5. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

6. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (Minister SZW)

7. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (Minister SZW)

8. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Fin.)

9. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

10. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

11. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ) (voorafgegaan door een brief)

12. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

13. Debat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

14. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (Minister voor W&R en Staatssecretaris VWS)

15. Debat over het bericht «Medisch dossier bij huisarts vol fouten» (Van Veen) (Minister VWS)

16. Debat over het bericht «Schippers zet NZA onder druk» (Bruins Slot) (Minister VWS)

17. Debat over terugkerende Syriëgangers (Bontes) (Minister V&J)

18. Debat over ouderenmishandeling (Agema) (Staatssecretaris VWS)

19. Debat over het conflict over de kwaliteit van scholing in de kinderopvang binnen het BKK (Heerma) (Minister SZW)

20. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

21. Debat over de situatie in Israël en Gaza (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

22. Debat over de bedreigde terminale thuiszorg (Van Weyenberg) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris VWS en Minister SZW)

23. Debat over bescherming van bedreigde Afghaanse tolken (Sjoerdsma) (Staatssecretaris V&J en Minister Defensie)

24. Debat over de toekomst van de accountancy (Nijboer) (Minister van Financien)

25. Debat over de moord op Theo van Gogh (Wilders) (Minister BZK en Minister V&J)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (Minister EZ, Minister Defensie)

2. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

3. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen en over het bericht «Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand» (Merkies/Omtzigt) (Staatssecretaris en Minister Financiën, Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

5. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten (Agema) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (Minister VWS)

7. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

8. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen (Klein) (Minister SZW)

11. Dertigledendebat over het bericht «Leenstelsel schaadt studeren» (Rog) (Minister W&R en Minister OCW)

12. Dertigledendebat over het recht op zorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

14. Dertigledendebat over het rapport van de OESO over de arbeidsmarktpositie van ouderen (Klein) (Minister SZW)

15. Dertigledendebat over de zienswijzen vanuit Groningen over de gaswinning (Agnes Mulder) (Minister EZ)

16. Dertigledendebat over het vertrouwen van advocaten in het justitiebeleid van het kabinet (Schouw) (Minister en Staatssecretaris V&J)

17. Dertigledendebat over de voortgang van het herstel van woningen in Groningen (Van Veldhoven) (Minister EZ)

18. Dertigledendebat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

19. Dertigledendebat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

20. Dertigledendebat over de stijgende topinkomens in de ouderenzorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over de regierol van de zorgverzekeraars in het zorgstelsel (Klever) (Minister VWS)

22. Dertigledendebat over de ontwikkelingen met betrekking tot het vormen van een megaprovincie (Bosma) (Minister BZK)

23. Dertigledendebat over de salarisverhoging voor topmanagers van ABN AMRO (Van Hijum) (Minister van Financiën)

24. Dertigledendebat over problemen met Wajongers op de arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister SZW)

25. Dertigledendebat over de sterk gedaalde dieselverkoop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

26. Dertigledendebat over gemeentelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers (Van Hijum) (Staatssecretaris Veiligheid & Justitie)

27. Dertigledendebat over het volgen van foute artsen (Bruins Slot) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over de huurstijging (Karabulut) (Minister W&R)

29. Dertigledendebat over het oordeel van de commissie MER over het luchthavenbesluit Lelystad (Hachchi) (Staatssecretaris I&M)

30. Dertigledendebat over het gebruik van giftige verf bij Defensie (Hachchi) (Minister Defensie)

31. Dertigledendebat over meer vrouwen in topfuncties (Yücel) (Minister OC&W en Minister SZW)

32. Dertigledendebat over de aanbestedingen bij de Nationale Politie (Oskam) (Minister V&J)

33. Dertigledendebat over het verlies aan banen in het gevangeniswezen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

34. Dertigledendebat over het toelaten van uitgeprocedeerde asielzoekers in het kader van het kinderpardon (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 29 september van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies inzake art. 23 Grondwet

Recesperiodes

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Spreektijden

begrotingsbehandeling

(incl. de Algemene Financiële

Beschouwingen)

(Stand van zaken

per 26 september)

VVD:

383

minuten

PvdA:

361,5

minuten

SP:

230

minuten

CDA:

201

minuten

PVV:

215

minuten

D66:

202

minuten

ChristenUnie:

138

minuten

GroenLinks:

126

minuten

SGP:

124,5

minuten

PvdD:

120

minuten

50PLUS/Baay-Timmerman:

60

minuten

50PLUS/Klein:

60

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

53

minuten

Van Vliet:

30

minuten

Naar boven