Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018

Agenda opgesteld 4 mei 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 15 mei

14.00 uur

Woensdag 16 mei

10.15 uur

Donderdag 17 mei

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Spoedeisende zorg

29 247, nr. 256

– de motie-Dijksma over spoedzorg organiseren op basis van de Wet op bijzondere medische verrichtingen

29 247, nr. 257

– de motie-Hijink over terugdraaien van de sluiting van de spoedeisendehulppost in Hengelo

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Nijboer over de financiële sector en big data

34 616, nr. 4

– de motie-Kuiken over een beter Europees privacytoezicht

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland

29 689, nr. 899

– de motie-Dijksma/Hijink over aandacht voor de zorgkloof in hoofdlijnen- en preventieakkoorden

29 689, nr. 900

– de motie-Dijksma over verlagen van het eigen risico

29 689, nr. 901

– de motie-Hijink over verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen

29 689, nr. 902

– de motie-Hijink/Dijksma over middelen voor versterken van consultatiebureaus

29 689, nr. 903

– de motie-Sazias c.s. over gezonde voeding opnemen in het curriculum van opleidingen

Stemming

6. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VSO over het Verdrag inzake luchtdiensten tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de regering van de Staat Qatar

De Voorzitter: dhr. Paternotte wenst zijn motie op stuk nr. 3 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 899, nr. 3 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Paternotte/Amhaouch over een versterkt verdragennetwerk

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kinderopvang

31 322, nr. 353

– de motie-Westerveld c.s. over niet bezuinigen op de huidige financiële kaders

31 322, nr. 354

– de motie-Westerveld c.s. over het realiseren van integrale voorschoolse voorzieningen

31 322, nr. 355

– de motie-Westerveld/Gijs van Dijk over het aantal vierkante meters binnenruimte

31 322, nr. 356

– de motie-Kwint/Westerveld over kinderopvang breder zien dan alleen uit arbeidsmarktperspectief

31 322, nr. 357 (aangehouden)

– de motie-Kwint/Gijs van Dijk over het in kaart brengen van diverse financieringsmogelijkheden

31 322, nr. 358

– de motie-De Jong/Markuszower over een levenslang verbod op uitoefenen van een beroep waarbij kinderen centraal staan

31 322, nr. 359

– de motie-De Jong/Markuszower over een onbeperkte terugkijktermijn voor de vog

31 322, nr. 360

– de motie-Raemakers over vergroten van het totale kinderopvangbereik onder peuters

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Groepsgrootte in het basisonderwijs en het werkdrukakkoord po

27 923, nr. 303

– de motie-Westerveld over instemmingsrecht voor de medezeggenschapsraad

27 923, nr. 304

– de motie-Westerveld/Kwint over afspraken over bewegingsonderwijs

9. Aanbieding van de verantwoordingsstukken over het jaar 2017

10. Debat over Schiphol en Lelystad Airport met maximum spreektijden van 7 minuten per fractie

11. Debat over de informele Europese Top van 17 mei 2018 met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

12. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

13. Debat over cryptovaluta met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

14. Debat over misstanden in varkensstallen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

15. Debat over het kraken van sociale huurwoningen in Amsterdam met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

16. VAO Rechtspraak (AO d.d. 25/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. VAO Integrale aanpak veiligheid en integriteit (AO d.d. 25/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21 501-32, nr. 1100

18. VSO Landbouw- en Visserijraad met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO WNT (AO d.d. 19/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 822

20. Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode

Langetermijnagenda

22, 23 en 24 mei (week 21)

– VAO Midden Oosten Vredesproces (AO d.d. 19/4)

– VAO Duurzaam vervoer (AO d.d. 24/04)

– VAO Voortgang grensoverschrijdende samenwerking (AO d.d. 25/04)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (re- en dupliek))

34 807 (Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden)

29, 30, en 31 mei (week 22)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

5, 6 en 7 juni (week 23)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

3. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financiën en Minister RB)

4. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

5. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

6. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling (Wassenberg) (Minister J&V)

7. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

8. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

9. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

10. Debat over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

11. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer «Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs» (Futselaar) (Minister OCW)

12. Debat over cybersecurity (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

13. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (Minister OCW)

14. Debat over discriminatie bij uitzendbureaus (Özütok) (Minister en Staatssecretaris SZW)

15. Debat over nucleaire veiligheid (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

16. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

17. Debat over de registratie door bedrijven van blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen (Van Kent) (Staatssecretaris SZW)

18. Debat over de oproep tot een moordaanslag op Sinterklaas (Markuszower) (Minister J&V)

19. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

20. Debat over de belastingdruk voor eenverdieners (Bisschop) (Staatssecretaris Financiën)

21. Debat over de uitrol van het 5G netwerk (Paternotte) (Minister Defensie, Staatssecretaris EZK)

22. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

23. Debat over een uitspraak van het Europese Hof van Justitie die het Nederlandse bedrijfsleven hard zal raken (Edgar Mulder) (Staatssecretaris Financiën)

24. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

25. Debat over woningcorporaties die winst maken op sociale huurhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

26. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

27. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

28. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financiën)

29. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

30. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

31. Debat over de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen (Krol) (Minister BZK)

32. Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg (Agema) (Minister VWS, Minister MZ)

33. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

34. Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb (Moorlag) (Minister BZK)

35. Debat over uitspraken van de directeur van de MIVD over Rusland (Belhaj) (Minister Defensie)

36. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

37. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

38. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (Van der Staaij) (Minister J&V, Minister VWS)

39. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

40. Debat over dodelijke ongelukken in de bouw (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

41. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

42. Debat over het importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

43. Debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie (Lodders) (Minister LNV)

44. Debat over misstanden bij hulporganisatie en de aanscherping van procedures en subsidiekaders (Becker) (Minister BuHa-OS)

45. Debat over het uitblijven van passende jeugdhulp (Raemakers) (Minister VWS)

46. Debat over maatregelen tegen de haatimam die de burgemeester van Rotterdam bedreigt (Kuiken) (Minister J&V)

47. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

48. Debat over asbest in make-up (Van Eijs) (Staatssecretaris I&W)

49. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

50. Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert (Van der Graaf) (Minister J&V)

51. Debat over problemen bij het innen van de schenk- en erfbelasting (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

52. Debat over het besluit van de Minister van EZK over de gaswinning in Groningen (Minister EZK, Minister Financiën)

53. Debat over grootschalige fraude met pgb’s (Hermans) (Minister VWS)

54. Debat over leraren van basisscholen die te laag zijn ingeschaald (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

55. Debat over duurzaam renoveren van het Binnenhof (Wassenberg) (Staatssecretaris BZK)

56. Debat over het programmaplan over de kwaliteit van verpleeghuizen (Hermans) (Minister VWS)

57. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (Verhoeven) (Minister RB, Minister MZ)

58. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (Minister OCW)

59. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (Bergkamp) (Minister VWS)

60. Debat over een fusiegolf in het mbo (Van Meenen) (Minister OCW)

61. Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

62. Debat over risicovloeren in gebouwen (Ronnes) (Minister BZK)

63. Debat over buitenlandse financiering van moskeeën (Sjoerdsma) (Minister BuZa, Minister SZW, Minister RB)

64. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

2. Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening (Moorlag) (Minister EZK)

3. Dertigledendebat over het grondrecht op vrije demonstraties (Kuzu) (Minister BZK, Minister RB)

4. Dertigledendebat over het bericht dat een Syrische IS-strijder vrij rondloopt in Nederland (De Graaf) (Minister J&V)

5. Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven (Kröger) (Minister en Staatssecretaris I&W)

6. Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (De Roon) (Minister BuZa)

7. Dertigledendebat over de democratische legitimatie van gemeentelijke samenwerkingsverbanden (Özütok) (Minister BZK)

8. Dertigledendebat over de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Leijten) (Minister-President)

9. Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt (Leijten) (Minister BUHA-OS, Minister Financiën)

10. Dertigledendebat over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD (Arissen) (Minister BZK)

11. Dertigledendebat over gebrek aan kennis bij rechters over tbs-regels (Kuiken) (Minister RB)

12. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (Kröger) (Staatssecretaris I&W, Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over de aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers (Baudet) (Minister BZK)

14. Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie (Hijink) (Minister VWS)

15. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

16. Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris I&W)

17. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister van BZK over bouwen in het groen (Arissen) (Minister BZK)

18. Dertigledendebat over de evaluatie van de Jeugdwet (Westerveld) (Minister VWS, Minister RB)

19. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (Agema) (Minister VWS)

20. Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen (Van Dam) (Minister J&V)

21. Dertigledendebat over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht (Arissen) (Minister Defensie)

22. Dertigledendebat over de boete van het UWV voor Defensie (Gijs van Dijk) (Minister Defensie)

23. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III (Asscher) (Minister-President)

24. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

25. Dertigledendebat over het bericht dat meer kinderen naar het speciaal onderwijs gaan (Westerveld) (Minister BVO en Media)

26. Dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici (Moorlag) (Minister EZK, Minister SZW)

27. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (Agema) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

29. Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector (Leijten) (Minister Financiën)

30. Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs (Van Raak) (Minister J&V)

31. Dertigledendebat over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten (Özütok) (Minister BZK)

32. Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer (Laçin) (Minister I&W)

33. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (Ellemeet) (Minister VWS)

34. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

35. Dertigledendebat over het afbreken van de cao-onderhandelingen rijksoverheid (Kuiken) (Minister BZK)

36. Dertigledendebat over naleving van wet-en regelgeving door banken (Leijten) (Minister Financiën)

37. Dertigledendebat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

38. Dertigledendebat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

39. Dertigledendebat over voldoende middelen voor de politie (Kuiken) (Minister J&V)

40. Dertigledendebat over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof voor investeringsbeschermingsverdragen tussen Nederland en EU-lidstaten (Alkaya) (Minister BuHa-OS)

41. Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

42. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

43. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

44. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financiën)

45. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

46. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

47. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het demonstratierecht (Özütok) (Minister BZK)

48. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financiën)

49. Dertigledendebat over een rapport van PWC over financieel-economische fraude (Van der Lee) (Minister EZK)

50. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Arissen) (Minister MZ)

51. Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen (Ellemeet) (Minister MZ)

52. Dertigledendebat over het SER-advies «De vele kanten van banen combineren» (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

53. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

54. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (Minister OCW)

55. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

56. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Dijksma) (Minister MZ)

57. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

58. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

59. Dertigledendebat over accountants van KPMG die betrokken zouden zijn bij smeergeldbetalingen (Leijten) (Minister Financiën)

60. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

61. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

62. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

63. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet de bouw van een stikstoffabriek overweegt (Van Tongeren) (Minister EZK)

64. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

65. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (Ouwehand) (Minister LNV, Minister MZ)

66. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

67. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan het ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

68. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

69. Dertigledendebat over de voorgenomen wet over sluiting van kolencentrales (Van der Lee) (Minister EZK)

70. Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol (Kröger) (Minister I&W)

71. Dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen (Kops) (Minister EZK)

72. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem (Ouwehand) (Minister LNV, Minister EZK)

73. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (Hijink) (Minister MZ)

74. Dertigledendebat over de groeiende filedruk (Van Aalst) (Minister I&W)

75. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

76. Dertigledendebat over het besluit van het AMC om zelf een medicijn te ontwikkelen tegen een zeldzame ziekte (Ellemeet) (Minister MZ)

77. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Van Brenk) (Minister SZW)

78. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

79. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (Van Kent) (Minister SZW)

80. Dertigledendebat over misstanden bij maneges (Arissen) (Minister LNV)

81. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (Özütok) (Minister BZK)

82. Dertigledendebat over de staat van onderhoud van wegen en bruggen (Gijs van Dijk) (Minister I&W)

83. Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen (Van Brenk) (Minister I&W)

84. Dertigledendebat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

85. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State (Baudet) (Minister BZK, Minister J&V)

86. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (Baudet) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

87. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

88. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

89. Dertigledendebat over het bericht dat Shell, Exxon en NAM compensatie willen voor het stopzetten van de gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZK)

90. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

91. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

92. Dertigledendebat over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie (Kops) (Minister EZK)

93. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

94. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

95. Dertigledendebat over het aantal dodelijke experimenten met apen (Wassenberg) (Minister OCW)

96. Dertigledendebat over de berekeningen van het PBL ten behoeve van het klimaatakkoord (Van der Lee) (Minister EZK, Minister LNV)

97. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (Minister BuHa-OS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 14 mei van 13.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (Kamerstuk 34 861)

Dinsdag 15 mei van 18.30 tot 22.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie 2018–2022 (Kamerstuk 33 694, nr. 12)

Maandag 28 mei van 13.30 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de Defensienota 2018 (Kamerstuk 34 919)

Maandag 11 juni van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming van de Kamer voor het jaar 2019

Donderdag 21 juni 2018 van 18.30 tot 21.30 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de initiatiefnota «De lidstaten weer aan het roer» van het lid Bisschop (Kamerstuk 34 884)

Dinsdag 26 juni van 17.00 uur tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranenbeleid

Maandag 2 juli van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de initiatiefnota van het lid De Groot: «Een duurzame toekomst voor vis en visser» (Kamerstuk 34 526)

Maandag 2 juli van 13.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over passend onderwijs

Maandag 10 september van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Hijink inzake het Zorgbuurthuis (Kamerstuk 34 849)

Maandag 29 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 5 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2019

Recesperiodes

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019